برچسب مواد غذایی: مفاهیم، کارکردها و دلایل استفاده یا عدم استفاده از آن

نویسندگان

1 دانشیار بخش مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز

2 استادیار بخش مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز

3 لیسانس مترجمی زبان انگلیسی و دانشجوی فوق لیسانس مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشگاه شیراز

چکیده

امروزه تصمیمات خرید به ­طور عمده در درون فروشگاه اتّفاق می­افتد و بسته ­بندی محصول به‌ منظور محدود کردن نیاز به نیروی فروش در لحظه خرید طراحی شده است. از این­رو، برچسب مواد غذایی احتمالاً به مهم ­ترین و اثرگذارترین عامل در تصمیم­ گیری خرید مشتری تبدیل شده است، چرا که اکثر اطّلاعات مورد نیاز مشتری از جمله نام تجاری و ترکیبات محصول روی برچسب چاپ می ­شوند. هدف از این مقاله، ایجاد آگاهی در خصوص اهمیت برچسب مواد غذایی در انتخاب محصولات غذایی است. بدین منظور، در این مطالعه سعی شده است تا با نگاهی جامع پیرامون برچسب مواد غذایی؛ مفاهیم، اهمیت، انواع اطّلاعات، الزامات قانونی، کارکردها و همچنین دلایل استفاده یا عدم استفاده از آن مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


امام پور، م. (1383). «رعایت الزامات برچسب زنی کالا مانع سوء استفاده کنندگان از کالا». صنعت بسته بندی، 61، 10-11.
آقازاده، ه.، حقیقی، م.، و ابراهیمی، ا. (1390). «بررسی تأثیر ابعاد بصری و اطّلاعاتی بسته بندی بر تصمیم خرید». فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی، 40، 111-135.
دستورالعمل اجرایی حداقل ضوابط برچسب گذاری فرآورده‎های غذایی و آشامیدنی. سازمان غذا و دارو (1393). بازیابی شده در 29 تیر 1395 از: برچسب گذاری 93.
http://fdo.tums.ac.ir/ghaza/uploads/ pdf
دلشادیان، ز.، کوشکی، م.، محمدی، ر.، و مرتضویان، ا. م. (1394). «بررسی برخی الزامات برچسب‌گذاری در فرآورده های لبنی، گوشتی و آبمیوه عرضه شده در شهر تهران». ویژه نامه علوم و صنایع غذایی، 13(1)، 83-90.
قنبری قوزیکلی، م.، قوچانی، م.، امینی تبوک، ف.، نوروز، پ.، دهقان زاده ریحانی، ر.، و اصلانی، ح. (1393). «بررسی میزان آگاهی و عملکرد متصدیان مراکز تهیه، توزیع و مشتریان مواد غذایی شهرستان بستان آباد در مورد برچسب های مواد غذایی». بهداشت مواد غذایی، 4(2)، 27-79.
کلینیک تخصصی بسته بندی مواد غذایی ایران. بازیابی شده در 29 تیر 1395 از:
http://www.icfp.ir/freview.php?action=sub&db_sw=fnaghd&id=139
معتمدی فر، ک. (1388). «شناخت بسته بندی». مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی، تهران: انتشارات فرات.
میرقطبی، م.، باژن، م.، و امیری، ز. (1391). «بررسی آگاهی و عملکرد مشتریان در مورد برچسب‌های مواد غذایی». فصلنامه پایش، 11(4)، 505-510.
Prinsloo, N., Van der Merwe, D., Bosman, M., & Erasmus, A. C. (2012). "A critical review of the significance of food labelling during consumer decision making." Journal of Family Ecology and Consumer Sciences/Tydskrif vir Gesinsekologie
Dörnyei, K. R., & Gyulavari, T. (2016). "Why do not you read the label?–an integrated framework of consumer label information search." International Journal of Consumer Studies, 40(1), 92-100.
Brinzea, V. M., & Oancea, O. E. M. (2016). "The label-An essential tool for keeping the consumer informed and for promoting products in the economic area." Scientific Bulletin-Economic Sciences, 15(1), 49-59.
van der Colff, N., van der Merwe, D., Bosman, M., Erasmus, A., & Ellis, S. (2016). "Consumers’ pre-purchase satisfaction with the attributes and information of food labels." International Journal of Consumer Studies, 40(2), 220-228.
Jacobs, S. A., de Beer, H., & Larney, M. (2011). "Adult consumers’ understanding and use of information on food labels: a study among consumers living in the Potchefstroom and Klerksdorp regions, South Africa." Public health nutrition, 14(3), 510-522.
Regulations relating to the labelling and advertising of foodstuffs(2010). "South Africa. Proclamation no. R. 146, 2010. Government Gazette, 32975:3-53, 1March.
Saeed, R., Lodhi, R. N., Rauf, A., Iqbal Rana, M., Mahmood, M., & Ahmad M. (2013). "Impact of Labeling on Customer Buying Behavior in Sahiwal, Pakistan." World Applied Sciences Journal, 24(9), 1250-1254.
Van der Merwe, D., Bosman, M., Ellis, S., De Beer, H., & Mielmann, A. (2013). "Consumers’ knowledge of food label information: an exploratory investigation in Potchefstroom, South Africa." Public health nutrition, 16(3), 403-408.
Zafar, M. Z., Hashim, N. A., & Halim, F. (2016). "Food label makes individual healthy." Journal of Scientific Research and Development. 3(1), 68-76.
Azila-Gbettor, E. M., Avorgah, S. M. K., & Adigbo, E. D. (2013). "Exploring consumer knowledge and usage of label information in Ho Municipality of Ghana." European Scientific Journal, 9(28).
Mutsikiwa, M., Marumbwa, J., & Mudondo, D. C. (2013). "The Impact of informational package elements on consumer purchase behaviour of breakfast cereal products: the case of university students in Masvingo, Zimbabwe." European Journal of Business Management, 5(8).
Bazhan, M., Mirghotbi, M., & Amiri, Z. (2015). "Food labels: An analysis of the consumers' reasons for non-use." Journal of Paramedical Sciences, 6(1).
Latiff, Z. A. A., Rezai, G., Mohamed, Z., & Ayob, M. A. (2015). "Food Label's Imapact Assessment on Consumer Purchasing Behavior in Malaysia." Journal of Food Products Marketing.
Sial, M. F., Gulzar, A., & Nawaz, B. (2011). "Impact of labeling and packaging on buying behavior of young consumers with mediating role of brand image." Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 3(8), 1022.
Bazhan, M., Mirghotbi, M., & Amiri, Z. (2015). "Food labels: An analysis of the consumers' reasons for non-use." Journal of Paramedical Sciences, 6(1).
Mutsikiwa, M., Marumbwa, J., & Mudondo, D. C. (2013). "The Impact of informational package elements on consumer purchase behaviour of breakfast cereal products: the case of university students in Masvingo, Zimbabwe." European Journal of Business Management, 5(8).
Dörnyei, K., & Gyulavari, T. (2012). Reading before buying-exploring consumer attitudes toward informative function of packaging.
Rodermond, D. (2016). Effect of traffic light food labels on consumers’ food expectations and purchase intentions (Master's thesis, University of Twente).‏