پیشرفت‌های اخیر در فنّاوری بسته‌بندی‌های هوشمند و تعاملی به منظور افزایش برقراری ارتباط با مصرف‌کننده

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی- دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

3 دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی- پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مشهد

چکیده

به تدریج، بسته­بندی‌های گرافیکی و متنی متداول به دلیل محدودیت‌ در برقراری ارتباط با مصرف‌کننده، به تدریج جای خود را به بسته­بندی‌هایی می‌دهند که در برقراری ارتباط حسی و بصری مؤثرتر هستند. در این این مطالعه، به برخی از پیشرفت‌هایی که در بسته‌بندی‌های هوشمند و تعاملی صورت گرفته، اشاره شده است. لازم به ذکر است تحولات اخیر در بسته‌بندی‌های تعاملی در جهت گسترش و تحکیم نام تجاری صورت گرفته است. مثال­های ذکر شده، از تبلیغات شرکت‌های تولیدی در شبکه‌های اجتماعی برگرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


  1. Butler, P. (2013). "Developments for enhanced communication at the packaging/ user interface." In: Trends in packaging of food, beverages and other fast- moving consumer goods (FMCG( (Editor: Neil Farmer). Woodhead Publishing Limited, pp 261-287.
  2. Demir, S., Kaynak, R., & Demir, K. A. (2015). "Usage level and future intent of use of quick response (QR) codes for mobile marketing among college students in Turkey." Procedia-Social and Behavioral Sciences, 181, 405-413.
  3. Shiang-Yen, T., Foo, L. Y., & Idrus, R. (2011). "Assessment of public perception toward mobile tagging system for retrieving information of genetically modified food." International Journal of Applied Mathematics and Informatics, 5(1), 17-25.
  4. Brockgreitens, J., & Abbas, A. (2016). "Responsive food packaging: recent progress and technological prospects." Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 15(1), 3-15.
  5. Ali, D. A. G. A. A. (2015). "Near-Field Communication Technology and Its Impact in Smart University and Digital Library: Comprehensive Study." Journal of Library and Information Sciences, 3(2), 43-77.
  6. Spreer, P., & Kallweit, K. (2014). "Augmented reality in retail: assessing the acceptance and potential for multimedia product presentation at the PoS." Transactions on Marketing Research, 1(1), 20-35