تحلیل معیارهای بسته‌بندی محصولات صادراتی مطالعه موردی: محصولات صادراتی استان سمنان

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه سمنان و رئیس بنیاد نخبگان استان سمنان

2 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، مدیر توسعه و تبلیغات بانک قرض‌الحسنه رسالت(استان تهران)

چکیده

بسته­بندی محصولات یکی از ارکان مهم بازاریابی به شمار می­آید. نوع بسته­بندی محصولات ایرانی برای عرضه در بازارهای جهانی همیشه یکی از موضوعات بحث برانگیز بوده و بسیاری از صاحب نظران، نامناسب بودن وضعیت بسته­بندی محصولات ایرانی را یکی از موانع توسعه صادرات می­دانند. از این رو، در تحقیق حاضر با استفاده از روش پرسشنامه، مصاحبه و تشکیل گروه کانون با روش نمونه­ گیری تصادفی و بر اساس میانگین آزمون تحلیل واریانس فریدمن وضعیت بسته­ بندی محصولات صادراتی استان سمنان از دیدگاه معیارهای اساسی بسته ­بندی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل و رتبه بندی قرار گرفته و راهکارهایی به منظور ارتقاء آن ارائه شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد محصولات صادراتی استان سمنان از نظر بسته­بندی در شاخص­های برچسب­گذاری، اندازه، حمل­و­نقل و انبارداری، محافظت از کالا و سهولت استفاده وضعیت مطلوبی داشته‌اند؛ اما در عوامل طرح، رنگ، شکل ظاهری، مواد اولیه، قدرت فروش آنی، قدرت رقابتی و معرفی نام تجاری، وضعیت مطلوبی ندارند.

کلیدواژه‌ها


 1. بلوریان تهرانی، م. (1378). نگرش ها و استراتژی های جدید در بسته‌بندی، مجلّه صنعت چاپ، ش 206، ص11-8.
 2. کریستوفر، م و دیگران. (1380). مدیریت توزیع (علمی- عملی)، اخوی، احمد، چاپ و نشر بازرگانی، تهران.
 3. سعیدیان، ح. (1381). بسته‌بندی و اهمیت آن در زندگی امروز، مجلّه بهکام، ش15، ص40.
 4. کیانفر، م. (1380). نقش بسته‌بندی در بازاریابی صادرات و توسعه صنعتی کشور، ماهنامه استاندارد، ش121، ص27-25.
 5. لینکس ویلر، ر. (1380). بسته‌بندی رقیب یا فرزند خوانده تبلیغات، مجلّه صنعت چاپ، ش223.
 6. اسکندانی، ح. (1377). عامل بسته‌بندی: در زندگی انسان، در تولید و در اقتصاد، مجلّه صنعت و مطبوعات، ش 63، ص 33-30.
 7. کاتلر، ف. آرمسترانگ، گ. (1385). اصول بازاریابی، فروزنده، بهمن، نشر آموخته، اصفهان.
 8. آنتونی، الف. (1372). نقش تحقیقات طراحی بسته‌بندی در بازاریابی جهانی، مجلّه استاندارد و کالاهای ایرانی، ش30، ص42-38.
 9. نیاکان، د. (1380). ارزش و اهمیت بسته‌بندی مواد غذایی در حفظ بهداشت و سلامت جامعه و اقتصاد ملّی». مجلّه صنعت و ایمنی، ش78، ص24-21.
 10. میرنظامی ضیابری، س.ح.(1375). اصول بسته‌بندی مواد غذایی، نشر مرسا.
 11. ناوی ثانی، ر. شه منش، ع،ح. ابطحی، س،و،ر. (1385). مبانی و مفاهیم درجه بندی و بسته‌بندی محصولات کشاورزی، انتشارات شریف، تهران.
 12. فیض، د. سلحشور، ع، ک. (1387). نقش بسته‌بندی در بازاریابی، انتشارات دانشگاه سمنان، چاپ اول.
 13. بلوریان تهرانی، م. (1373). راهنمای بسته‌بندی کالاهای صادراتی (میوه ها و سبزی های تازه)، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، تهران.
 14. ونکاتش، ر. (1380). نقش گرافیک در طراحی بسته‌بندی، مجلّه چاپ و بسته‌بندی، ش34، ص6.
 15. رنجبریان، ب. (1378). بازاریابی و مدیریت بازار، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، تهران.
 16. ایرانمنش، محمد. 1380. بسته‌بندی و صادرات ، مجلّه چاپ و بسته‌بندی، ش33، ص30-14.
 17. ونوس، د. ابراهیمی، ع،ح، روستا، الف.(1387). تحقیقات بازاریابی، نگرش کاربردی، انتشارات سمت.
 18. صرافی نژاد. (1378). بسته‌بندی صادراتی، مجلّه جنگ صنعت، ش 58 و59، سال 11، ص7.
 19. Ampuero, Olga. Vila, Natalia (2006), " Consumer perceptions of product packaging" , journal of consumer management, ISSN 0736-3761, PP. 100-102
 20. Bix, L, Rifon,N., Lockhart, H., de la Fuente, J. (2003). "The packaging matrix: Linking package design criteria to the marketing mix", School of Packaging, Michigan State University.
 21. chinda,K., & Sahachaisaeree, N. (2012).” Purchasers’ Perception on Packaging Formal Design: A Comparative Case Study on Luxury Goods Merchandizing”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 42 , PP.436 – 442.
 22. Rundh, Bo (2005), "The multi-faceted dimension of packaging (Marketing logistic or marketing tools)" , British Food Journal, V.107, PP.670-681.
 23. Underwood, Robert L , Klein, Noreen M. , Burke, Raymond R. (2001), "Packaging communication: Attentional effects of product imagery" , Journal of product & brand management, V.10, PP.405-407.