تأثیر اصول امنیتی و اخلاقی بسته بندی در حوزه لجستیک نظامی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی و اقدامات تأمینی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدا

چکیده

بسته­بندی جزئی از محصول است که برای تولیدکنندگان مزیت­های رقابتی زیادی ایجاد می­نماید و سبب تمایز محصولات یک نشان تجاری ازسایر تولیدات مشابه می­گردد. علاوه بر آن بسته­بندی در حمل و نقل و کاهش هزینه­های تمام شده تمام شده محصول تأثیر بسزایی دارد؛ اما بسته­بندی علاوه بر کارکردهای اقتصادی و لجستیکی کارکردهای اخلاقیو امنیتی نیز دارد. زیرا بسته­بندی مانند ویترین نمایانگر آن چیزی است که به صورت واقعی درون محصولات وجود دارد. از سوی دیگر محصولات را از آسیب­های پیرامونی مصون نگه می­دارد، لذا در حوزه­های امنیتی و اخلاقی شاخص­هایی را نظیر دوستداری محیط زیست، طراحی مناسب، خوانا و واقعی بودن اطّلاعات، تصاویر و ... را می­توان برای طراحان و تولیدکنندگان در نظر گرفت. بنابراین در این مقاله، تأثیر اصول اخلاقی و تأمینی در بسته­بندی از منظر خبرگان لجستیک مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور از توزیع         پرسش­نامه میان 50 نفر از خبرگان حوزه لجستیک و امنیت توزیع شد. روایی پرسشنامه به روش ظاهری، محتوایی ونیز پایایی آن به روش آلفای کرنباخ (2/89) اثبات گردید. مطابق یافته‌های پژوهش رعایت اصول اخلاقی و تأمینی در بسته­بندی می­تواند سبب سهولت فرآیندهای لجستیکی گردیده و در چرخه نگهداری و ذخیره­سازی محصول  موجب جلوگیری از وقوع صدمه و خسارت به محصول گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Security and Moral Principles on Package in the Field of Military Logistics

نویسندگان [English]

  • Hassan Zolfi 1
  • Ahmad Tehrani Gohar 2
1 Department of Safety Engineering and Supplying Measures of Comprehensive, Imam Hossein University. M.Sc. Student
2 Department of Young Researchers and Elite of Islamic Azad University, Zahedan Branch, Zahedan , Iran. M.Sc. Student of Industrial Engineering
چکیده [English]

Packaging is a component of the product, which creates a lot of competitive advantages for manufacturers and makes the product of a brand different from other similar products. In addition, packaging is effective in transporting and reducing finished product costs,but packaging also has ethical and security functions in addition to its economic and logistic functions. Because packaging such as a window shows what actually exists within the product.On the other hand, it protects products from peripheral damage, so in the security and ethical areas, they includeindicators such as environmental friendliness, proper design, legibility and realism of information and images,etc for designers and manufacturers.Therefore, in this article, the effect of the principles of supply and morality on packaging in terms of logistics experts is examined. A questionnaire was distributed  among 50 experts in the field of logistics and security.The validity of the questionnaire was verified by its apparent content and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha (89.2).According to research findings, to meet the principles of ethics and supply in the package can facilitate the logistical processes and also during the cycle of storage and storage of the product will prevent the occurrence of damage to the product.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Packaging
  • Security Principles
  • Moral Principles
  • Military Logistics
1. علوی، س. نجفی سیاهرودی، م. (1394). «رعایت اصول قانونی و اخلاقی در بسته­بندی و اثر آن بر انتخاب مشتری». فصلنامه علوم و فنون بسته­بندی. شماره (22) . 26-37.
2. حسنقلی پور، ط. مسیبی، ع. نجفی سیاهرودی، م. علوی، س.(1393) «بررسی عوامل مؤثر بر نگرش مشتریان به بسته­بندی سبز و قصد خرید آن­ها» . فصلنامه مدیریت برند 1(1). 1-24.
3. امام پور، م. (1394). «ضرورت توجّه به مدیریت در صنعت بسته­بندی». فصلنامه علوم و فنون بسته­بندی. شماره (22). 14-25.
4. Stewart. (1995). “Packaging as an effective marketing tool, Pira international, UK.”
5. Underwood, R. L. (1996). “Building brand equity through packaging: A multi-methodological perspective.” Advances in consumer research, 23 (1), 209-210.
6.Underwood, R. L. (2003). “The communicative power of product packaging: creating brand identity via lived and mediated experience.” Journal of marketing theory and practice, 6276.
7. Underwood, R. L., Klein, N. M., & Burke, R. R. (2001). Packaging communication:     attentional effects ofproduct imagery.” Journal of product and brand management, 10 (7), 40322.
8. Zhou, Quan, Huang, Weilai & Ying, Zhang (2011). “Identifying Critical Success Factors in Emergency Management Using a Fuzzy DEMATEL Method.” Safety Science, 49, 243–252.