دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، اسفند 1397 

مقاله پژوهشی

بررسی امکان استفاده از بنتونیت به عنوان کمک نگهدارنده پرکننده در کاغذهای چاپ و تحریرکاغذسازی

صفحه 6-15

سیده نجمه موسوی؛ زین العابدین اخلاقی امیری؛ نورالدین نظرنژاد


خوردگی در بسته بندی های فلزی مواد غذایی

صفحه 60-69

راضیه ثانی؛ مهرداد محمدی؛ میترا زارع


مقاله پژوهشی

کاربرد پوشش دهی با صمغ به دانه حاوی عصاره دارچین در انبارداری میوه خرمالو

صفحه 70-80

سمیرا دلیر؛ نرجس آقاجانی؛ امیر دارایی گرمه خانی