دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، شهریور 1397 (874) 

مقاله پژوهشی

بررسی ادراک مصرف کنندگان از بسته بندی پایدار و تأثیر آن بر پایداری اجتماعی

صفحه 6-17

علیرضا رضایی؛ سوسن سامانی فر؛ سودابه سامانی فر