ارائه الگوی مفهومی قصد خرید محصولات بسته بندی شده سازگار با محیط زیست در میان مصرف کنندگان (مردم شهرستان اراک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد واحد فراهان، فراهان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین

3 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد واحد فراهان، فراهان، ایران

چکیده

ایران، همانند بسیاری از کشورهای دنیا از سطح بالای آلودگی هوا، کیفیت پایین آب، حجم بالای آلودگی ­های صوتی ناشی از ترافیک، مشکلات مربوط به میزان زیاد زباله­ های دفع نشدنی و کاهش سریع منابع انرژی رنج می­ برد. مشکلات زیست محیطی عمدتاً به واسطه مصرف­ گرایی ناهنجار و فعالیت­های ناپایدار ایجاد می­ شود. هدف از این پژوهش، قصد خرید محصولات بسته­ بندی شده سازگار با محیط زیست در میان مصرف­ کنندگان (مردم شهرستان اراک) بوده است. این تحقیق از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و در دسته تحقیق­ های دارای دلیل و علت قرار دارد. جامعة آماری مورد پژوهش شامل مردم شهرستان اراک می­ باشد که سابقه استفاده از محصولات با بسته­ بندی سبز را داشته ­اند. بدین منظور، پرسش نامه به صورت خوشه­ ای بین مردم شهرستان اراک توزیع شد که برای سنجش وضعیت موجود، از پرسشنامه استفاده شد که پس از تأیید روایی و پایایی جهت جمع‌آوری داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق برای بررسی روابط بین اجزاء مدل از معادلات ساختاری استفاده شده است. از نرم­افزار لیزرل برای تجزیه و تحلیل فرضیه­ ها استفاده شده است. با توجّه به تجزیه و تحلیل داده ­ها، نتایج حاکی از آن بوده است که بینش، نگرانی­ های زیست محیطی، هنجارهای شخصی و تمایل مصرف­ کنندگان بر قصد آن­ها برای خرید محصولات بسته­ بندی سازگار با محیط زیست تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptualization Intention to Purchase Environmentally Friendly Packaging Products Among Consumers (Arak People)

نویسندگان [English]

  • Ameneh Malmir 1
  • Hajia Rajabi Farjad 2
  • Morteza Chegini 3
1 Assistant Professor, Department of Management, Islamic Azad University- Farahan Branch, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Amin University of Police Sciences
3 Master's degree in executive management, Islamic Azad University- Farahan Branch, Iran
چکیده [English]

Iran, like many other countries, suffers from high levels of air pollution, low water quality, high volumes of traffic-induced noise pollution, problems with excessive waste disposal and a rapid decline in energy resources. Environmental concerns are mainly due to abnormal consumerism and unstable activities. The purpose of this study was to purchase environmentally friendly packaging products among consumers (Arak people). This present applied research is in the category of causal research. The statistical population of the study consisted of the people of Arak who had a history of using green packaging products. A cluster questionnaire was distributed among the people of Arak city, after confirmation of validity and reliability, data collection was used. In this research, structural equations are used to examine the relationships between the components of the model. Laser software has been used to analyze the hypotheses. According to the data analysis, the results indicate that attitudes, environmental concerns, personal norms and consumers' inclination have an impact on their intention to purchase environmentally friendly packaging products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intention to Purchase
  • Environmental Concerns
  • Abnormal Consumerism
  • Environmental Compatibility
1. چگینی اصلی، ر.، صالح اردستانی، ع.،         (1395)، «اندازه­گیریتأثیرابزارهایبازاریابیسبزبررفتارخریدمصرف­کنندگان(مطالعه موردی: غربشهرتهران)»، فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، دوره 2 شماره 2،      13-1.
2. امیرشاهی، م.ا.، یزدانی، ح.ر.، علی پور، الله، (1392). «بررسی تأثیر ابزارهای بازاریابی سبز بر رفتار مصرف‌کنندگان عضو شبکه‌های اجتماعی در ایران»، تحقیقات بازاریابی نوین، شماره 4، 41-58.
3. زندحسامی، ح.، پروینچی، ش.، (1393)، «به کارگیرینظریةرفتاربرنامه­ریزیشدهدربررسیقصدخریدسبزمصرف­کنندگان»، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول 18، 30-23.
4. امیرنژاد، ح.، رفیعی، ح.، «بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت صنایع کوچک جهت کاهش آلودگی محیط زیست (مطالعه موردی شهرستانت ساری)»، علوم وتکنولوژی محیط زیست، شماره 50، (1387)، 51-49.
5. حقیقی، م.، خلیل، م.، (1390)، «بررسی جایگاه بازاریابی سبز در رفتار خرید مصرف‌کنندگان»، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 9، 102-83.
6. Prakash G, Pathak P, “Intention to buy eco-friendly packaged products amongyoung consumers of India: A study on developing nation,” Journal of cleaner production, (2016), doi: 10. 1016/j. jcle
7. Prakash, G., & Pathak, P. “Intention to buy eco-friendly packaged products among young consumers of India: A study on developing nation.” Journal of cleaner production, 141, (2017), 385-393.
8. Hasan, Z., & Ali, N. A., (2015). “The impact of green marketing strategy on the firm's performance in Malaysia.” Procedia-social and behavioral sciences, 172, 463-470.
9.Brindley, C., & Oxborrow, L., (2014). “Aligning the sustainable supply chain to green marketing needs: A case study.” Industrial marketing management, 43 (1), 45-55.
10. D'souza, C., Taghian, M., Lamb, P., (2006). “An Empirical study on theinfluence of environment labels onconsumers,” An international Journal of corporate communications. Vol. 11, No. 2, pp. 162-173.
11. Soonthensmai, V., (2001). “Predicting intention and behavior topurchase nvironmentally sound orgreen products among thaiconsumers: An application of thetheory of reasoned action.” The wayne huizenga graduate school of business and entrepreneurship, Nova outheastern.
12. Chamorro, A., Banegil T. M., (2006). “Green marketing philosophy: Astudy of spanish firms with ecolables.” Corporate social responsibility and environmental management, Vol. 13. pp. 11-24. University, DBA, pp. 1-264.
13. Frostling-Henningsson, Maria. , Hedbom, Martin. , Wilandh , Ludvig., “Intentions to buy “organic” not manifested in practice,” British food Journal, Vol. 116 Iss: 5, (2016), pp. 872 – 887.
14. Breidert, Ch., (2006). ‘WPT in marketing.” In estimation of willingness-to-pay. Springer, 27. ISBN ‎9783835092440.