دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، آذر 1397 

مروری

تفکر استعاری در طراحی بسته بندی

صفحه 16-27

نسرین مقدم؛ مصطفی طاوسی ینگابادی


مروری

تعمیرات و بازیابی بسته بندی اقلام تسلیحاتی

صفحه 56-71

حسن صراف جوشقانی؛ حسین قنبریان