دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، بهار 1397 (867) 
6. خواص نوری و رنگ در صنایع بسته بندی

صفحه 64-71

روزبه اسدی خوانساری؛ محمد رضا دهقانی فیروزآبادی


7. نقش رنگ بسته بندی در ترغیب خرید مصرف کننده

صفحه 72-81

جعفر محمدزاده میلانی؛ پیمان مظفری