دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، خرداد 1397 (867) 
خواص نوری و رنگ در صنایع بسته بندی

صفحه 64-71

روزبه اسدی خوانساری؛ محمد رضا دهقانی فیروزآبادی