بررسی کارایی انواع بسته بندی بر آلودگی میکروبی آبزیان خوراکی

نوع مقاله: تألیفی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی. گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

2 دکتری زیست شناسی دریا. گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده

بسته­ بندی و فرآوری مواد غذایی نقش مهمی در نگهداری طولانی مدّت و حفظ ارزش غذایی ترکیبات مختلف دارد. انواعی از روش­ های فرآوری در آماده­ سازی مواد غذایی از جمله آبزیان خوراکی به کار گرفته می­ شود. بسته­بندی در خلأ و یا بسته ­بندی توسط اتمسفر اصلاح شده از جمله روش ­های متداولی است که در بسته ­بندی آبزیان خوراکی مانند انواع ماهی­ ها مورد استفاده قرار می­ گیرد. کاهش بار میکروبی این مواد غذایی و ممانعت از رشد باکتری­ ها در طی زمان نگهداری تا مصرف آن، از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. مهم­ترین باکتری­ های آلوده­ کنندة مواد غذایی دریایی که می­ توانند موجب ایجاد بیماری در مصرف­ کنندگان شوند شامل: سالمونلا، لیستریا، شیگلا و انتروکوک­ ها هستند. در مقالة حاضر به بررسی و معرفی روش­ های متداول بسته­ بندی مواد غذایی دریایی و میزان تأثیر آن­ها بر کاهش بار میکروبی مواد غذایی پرداخته می­ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Efficiency of Packaging Types on Microbial Contamination of the Edible Aquatic Products

نویسندگان [English]

  • Samira Mohammadi 1
  • Zahra Khoshnood 2
1 MSc Student of Microbiology, Department of Biology, College of Science, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran
2 PhD in Marine Biology, Department of Biology, College of Science, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran
چکیده [English]

Packaging and Processing of food plays an important role in the long-term reservation and keeping their nutritional value of different compounds. Types of processing methods are used in the preparation of seafood. Vacuum and modified atmosphere packaging are the two common methods used in packaging of edible aquatic animals, such as fish types. Decreasing the microbial load of such foods and preventing bacterial growth during storage and use is of particular importance. Among the most important bacteria which contaminated the seafoods are: Salmonella sp., Listeria sp., Shigella sp. and Entrococcus sp. In the present article, the common methods of sea food packaging and their effect on decreasing the microbial load of the foodstuffs, have been evaluated and introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bacterial Contamination
  • Packaged Fish
  • Microbial Load

1. اعتمادیان، ی.، شعبانپور، ب.، صادقی ماهونک، ع.، شعبانی، ع.، یحیایی، م.، دوردیئی، خ. (1390). «اثر بسته ­بندی تحت خلأ بر ویژگی ­های شیمیایی، میکروبی و حسی فیله­ های ماهی سفید Rutilus frissii) kutum) نگهداری شده در یخ». نشریه پژوهش­ های علوم و صنایع غذایی ایران. 7 (4): 298-304.

2. رزاقی منش، م.، قاسمی، ا.، رحیمی، ا.، شاکریان، ا.، دادار، م. (1392). «مطالعه آلودگی به سروتیپ­ های سالمونلا در میگو، لابستر و ماهی­ های عرضه شده در بازار اصفهان».نشریه دامپزشکی. 99: 19-15.

3. مشایخی، ف.، مرادی، ی.، گوهری اردبیلی، ا.، محمدزاده میلانی، ج.، زارع گشتی، ق.، رضوانی گیل کلائی، ع.، (1391). «اثر بسته ­بندی­های مختلف بر روی ویژگی­ های میکروبی، شیمیایی و حسی فیله ماهی تیلاپیا نیل(Oreochromis niluticus Linnaeus, 1758)  نگهداری شده در دمای یخچال».مجلّه علمی شیلات ایران. 22: 100-85.

4.Arashisar, S., Hisar, O., Kaya, M., Yanik, T. )2004(. "Effects of modified atmosphere and vacuum packaging on microbilogical and chemical properties of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillets." Journal of food microbiology. 97: 209-214.

5.Bagge-Ravn, D., Ng, Y., Hjelm, M., Christiansen, J.N., Johansen, C. and Gram, L. )2003(. "The microbial ecology of processing equipment in different fish industries—analysis of the microflora during processing and following cleaning and disinfection." International Journal of Food Microbiology. 87(3): 239–250.

6.Erdogan, H.M., Cripps, P.J., Morgan, K.L. )2002(. "Optimization of a Culture Technique for the Isolation of Listeria monocytogenes from Faecal Samples." J Vet Med B Infect Dis Vet Public Health. 49(10):502-6.

7.Etemadi, H., Rezaei, M., Abedian Kenari, A. M. Hosseini, S. F. )2013(. "Combined Effect of Vacuum Packaging and Sodium Acetate Dip Treatment on Shelf Life Extension of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) during Refrigerated Storage." J. Agr. Sci. Tech. 15: 929-939.

8.Gram, L. )2009(. "Microbiological Spoilage of Fish and Seafood Products." Compendium of the

Microbiological Spoilage of Foods and Beverages. 87–119.

9.Irianto a; austin B. )2002(. "Use of probiotics to contral furnculosis in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (walbaum).," Journal of fish Diseases. 25: 333-342.

10. Lalitha, K.V., Sonaji, E. R., Manju, S., Jose, L., Gopal, T. K. S. Ravisankar, C.N. )2005(. "Microbiological and biochemical changes in pearl spot (Etroplus suratensis Bloch) stored under modified atmospheres." Journal of Applied Microbiology. 99(5): 1222–8.

11.Maktabi, S., Fazalra, A., Ebrahimian, S. )2011(. "Incidence of Listeria species in Farmed tropical fish in Khuzestan, Iran." World Journal of Fish and Marine Sciences. 3(3): 206-209.

12.Perez-Alonso, F., Aubourg, S.P., Rodriguez, O., Barros-Velazquez, J. )2004(. "Shelf life extension of Atlantic pomfret (Brama brama) fillets by packaging under a vacuum-skin system." Journal of Food Research Technological. 218: 313-317.

13.Sahoo, J., Kumar, N. )2005(. "Quality of vacuum packaged muscle foods stored under frozen cinditions : A review."Journal of Food Science and Technology. 42: 209-213.

14.Shakila, R., Jeyasekaran, G., Vijayalakshmi, S. )2005(. "Effect of vacuum packaging on the quality characteristics of seer fish (Scomberomorus commersonii) chunks during refrigerated storage."Journal of Food Science and Technology. 42: 438-443.

15. Tavakoli, H.R., Soltani, M., Bahonar, A. )2012(. "Isolation of some human pathogens from fresh and smoked shad (Alosa kessleri) and silver carp (Hypophthalmichthys molitrix)." Iranian Journal of Fisheries Sciences. 11 (2): 424- 429.

16.Yassoralipour, A., Bakar, J., Rahman, R. A., Fatimah, A., Bakar, B., Özogul, F. )2016(. "Effects of modified atmosphere packaging on microbiological load and physico-chemical properties of barramundi (Lates calcarifer Bloch) fillets at 8°C." Iranian Journal of Fisheries Sciences. 15(1): 457- 469.

17.Zhu D., Li A., Wang J., Li M., Cai T. Hu, J. )2007(. "Correlation between the distribution pattern of virulence genes and virulence of Aeromonas hydrophila strains." Frontiers of Biology in China, Volume 2, Issue 2, April, pp: 176-179.