بررسی تأثیر عناصر بسته بندی(رنگ، تصاویر و لوگوی نشان تجاری) مواد خوراکی بر خرید والدین

نوع مقاله : تألیفی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی بین المللی

2 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین(ع)

3 دکترای مدیریت، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

چکیده

بسته­ بندی به عنوان یکی از بخش­ های اساسی محصول، نقشی حیاتی در خلق مزیت رقابتی پایدار دارد. بسته­ بندی به عنوان فروشنده خاموش، در بازاریابی از اهمیت و جایگاه ویژه­ای برخوردار است و آخرین حلقه ارتباطی شرکت با مصرف­ کنندگان است و شاید تنها نماینده شرکت است که در محل کار و زندگی مشتریان تا مدّت ­ها پس از خرید، باقی می­ماند. هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر عناصر بسته ­بندی بر خرید اجباری والدین می ­باشد. این تحقیق کاربردی می­باشد و روش بررسی در آن، به صورت توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، والدینی هستند که دارای فرزند 5 تا 10 ساله بوده و در شهر ایلام نیز ساکن می­ باشند. با توجّه به اینکه اطلاعات دقیقی از جامعه آماری در دسترس نبوده، جامعه را نامحدود در نظر گرفته و با استفاده از فرمول حجم جامعه نامحدود تعداد 384 نفر با روش نمونه­ گیری هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطّلاعات، پرسشنامه ­های استاندارد بوده و برای تجزیه و تحلیل اطّلاعات نیز از نرم­ افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج نشان دادند که رنگ بسته ­بندی تأثیری به اندازه 87/0، تصاویر بسته ­بندی تأثیری به اندازه 82/0 و لوگوی بسته­ بندی تأثیری به اندازه 79/0 بر خرید اجباری والدین دارند. در بین تمام موارد، رنگ بسته­ بندی بیشترین تأثیرگذاری را بر خرید والدین داشته است، زیرا استفاده از رنگ ­های شاد و متفاوت موجب جذب کودکان می ­شود و اولین چیزی که کودکان در بسته­ بندی محصول ادراک می­ کنند، رنگ بسته­ بندی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Packaging Elements (Colors, Images and Brand Logo) on Parental Purchase

نویسندگان [English]

  • Vahid Sharafi 1
  • Hadi Aghaei 2
  • Zohre Mohamadyari 3
1 PhD in Business Administration, International Marketing Trend
2 Master of Science in Social Sciences and Researcher at Imam Hossein University
3 Ph.D. in Management, Lorestan University, Lorestan, Iran
چکیده [English]

Packing as one of the essential parts of the product plays a vital role in creating a sustainable competitive advantage. Packing as a silent vendor plays an important role in marketing, and it's the last link in the company with consumers, and perhaps the only representative of the company that remains in the workplace and customer’ lives long after  the purchase. The purpose of this study was to investigate the effect of packaging elements on forced parent purchases. The survey method in this applied research is descriptive-survey. The statistical population of this study is parents who have children aged 5 to 10 years and who live in Ilam city. Considering that the exact information was not available from the statistical society, the society was considered unlimited. Using the unlimited population size formula, 384 people were selected using a targeted and accessible sampling. The data gathering tool was standard questionnaire and the Liszler software was used to analyze the information. The results showed that the packaging color had an effect of 0.87, packaging images had an effect of 0.82 and the brand logo had an effect of 0.79, on the parental purchase. Among all the cases, the packaging color has had the greatest impact on the purchase of parents, because the use of happy and different colors causes children to be absorbed, and the packaging color is the first thing that children perceive in product packaging.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Packaging
  • Mandatory Purchase
  • Packaging Color
  • Packaging Images
  • Brand Logo
1. گیوی، م (1395). «چگونگی تأثیرات رنگ در بسته­بندی، بازاریابی و میزان فروش»، فصلنامه علوم و فنون بسته­ بندی، سال هفتم، شماره 26، ص 45-32.
2. تاج الدین، ب (1395). «مراحل مهم در طراحی بسته­بندی میوه­ها و سبزیجات با اتمسفر اصلاح شده»، فصلنامه علوم و فنون بسته­ بندی، سال هفتم، شماره27، ص 17-6.
3. کرمی، ح (1395). «نقش و اهمیت بسته­بندی مواد غذایی در توسعه صادرات»، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان.
4. فیض،د، و سلحشور، ا (1387)، «نقش بسته­بندی در بازاریابی»، سمنان، انتشارات دانشگاه سمنان، چاپ اول.
5.امام پور، م (1384)، «احترام به مشتری، احترام به بسته­بندی کالا، با ایجاد فرهنگ بسته­بندی»، مجلّه صنعت بسته­ بندی، شماره 73، ص4.
6. امام پور، م (1385)، «حفظ کالا با ضربه­گیرهای درون بسته­بندی»، مجلّه صنعت بسته­ بندی، شماره 81، ص26-24.
7. خدابخش،ا (1384). «سرمایه­گذاری در صنعت بسته­بندی ایران»، ماهنامه صنعت بسته­ بندی، سال نهم، شماره 76.
8. کرمانی نژاد، ف، (1385)، «نگاهی به طراحی بسته­بندی»، تهران، انشارات کارین.
9. شرفی، و (1395). لیزرل: آموزش گام به گام، ایلام: انتشارات هاوار.
10. طبیب لقمانی، ف س، صداقت، ن (1395). «مروری بر پاسخ مصرف­کنندگان به فنّاوری­های جدید بسته­بندی مواد غذایی»، فصلنامه علوم و فنون بسته­ بندی، سال هفتم، شماره 26، ص 17-6.
11. اتفاق، م (1382)، «آشنایی با روش­ها و فنون بسته­بندی مناسب کالاها (قسمت اول)»، مجلّه بررسی­ های بازرگانی، شماره 2، ص 97 و101.
12. نوربخش، س ک، کشیر، ا.ق (1396). «نقش تجربیات و رویدادهای پیشین زندگی در رفتار خرید اجباری»، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره4، ص 34-15.
13. ناوی ثانی، ر؛ شه منش، ع.ح، و ابطحی، س. و. ر، (1385)، «مبانی و مفاهیم درجه­بندی و بسته­بندی محصولات کشاورزی»، تهران، انتشارات شریف.
14. Taghavi, M., Seyedsalehi, A. (2015). "The effect of packaging and brand on children’s and parents’ purchasing decisions and the moderating role of pester power." British Food Journal, 8(117), pp. 2017-2038.
15. Aghekyan-Simonian, M., Forsythe, S., Kwon, W.S., Chattaraman, V. (2012). "The role of product brand image and online store image on perceived risks and online purchase intentions for apparel," Journal of Retailing and Consumer Services 19, 325–331.
16. Li, X., Jiang, Y., Li, W., Tang, Y. & Yun, J. (2014). "Effects of ascorbic acid and high oxygen modified atmosphere packaging during storage of fresh-cut eggplants." Food Sci. Technol. Int., 20, 99-108.
17. Kendra, K.V. (2010). "Modified atmosphere packaging of fresh produce: Current status and future needs." Food science and technology, 43(3): 381–392.
18. Blake .S, (2005), "Food packaging in a modern world". Management briefing: Technology Just – Food ; pg. 2.
19. Ampuero , O and Vila , N (2006), "Consumer perceptions of product packaging", Journal of consumer marketinVole 23/No2 , pp.102–114.
20. Wu, P., Yeong, Yeh, G.Y., Hsiao, C. (2011). "The effect of store image and service quality on brand image and purchase intention for private label brands."
21. Hung, I.B., Cha, H.S. (2013), "The mediating role of consumer trust in an online merchant in predicting purchase intention." International Journal of Information Management 33, 927– 939.
22. Diallo, M. F. (2012). "Effects of store image and store brand price-image on store brand purchase intention: Application to an emerging market." Journal of Retailing and Consumer Services, 19, 360–367.
23. Ares, G., Deliza, R. (2010). "Studying the influence of package shape and colour on consumer expectations of milk desserts using word association ad conjoint analysis," Food Quality and Preference, No.21, pp.930-937.
24. Hebden, L., King, L., Kelly, B., Chapman, K.(2011). "A Menagerie of promotional Characters: promoting Food to children through Food packaging," Journal of Nutrition Education and Behavior, 5(43), pp.349-355.
25. Huang, Jen-Hung. Lee, Bruce C. Y. Ho, Shu Hsun. (2004). "Consumer attitude toward gray market goods". International Marketing Review Vol. 21 No. 6, pp. 598- 614.
26. Gilaninia, Sh., Ganjinia, H., charmchi, k.(2013). "Affecting factors Journal of packaging milk production on guilan consumer behavior." Arabian Journal of Business and Management  Review, 1(3).
27. Roberts, K., Stanley, E. M., Franklin, M. E., & Simons, R. F. (2014). "Decreased response monitoring in individuals with symptoms of trichotillomania." Psychophysiology, 51(7), 726-718.
28. Abdulkrim, M., Suleman, R., Abdulaziz, R. (2013). "The role of packaging in consumer's perception of product quality of the point of purchase." European Journal of Business and Management, 5(4).
29. Mutsikiwa, Marumbwa, J. (2013). "The Impact of Aesthetics package pesing Elements on consumer purchase Decision IOSR:" Journal of Business and Management, 8(5) pp. 64-71.
30. Kamaran, A., Ozer, B., Pascall, M., Alvarez, V.( 2015). "Recent Advances in Dairy Packaging ," Food Reviews International, 31, pp. 295-318.
31. Tiwasinga, W. and Sahachaisaeree, N. (2010). "Conflicting purchasers and users appea toward adesign goal determining children and parent purchasing decision: a case of toy packing design," Procedia Social and Behavioral Sciences, No.5, pp. 1357-1361.
32. Gollety, M., Guichard, N. (2011). "The dilemma of flavor and color in the choice of packaging by children,"Young consumer,1(12), pp. 82-90.