چالش ها و راهبردهای توسعه صنعت کارتن سازی ایران

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرح

چکیده

توسعه و پیشرفت صنعت بسته­بندی از الزامات تعالی صنعتی هر مملکتی محسوب می­شود. در این میان، صنایع کارتن­سازی همواره جایگاه ممتازی را به خود اختصاص داده است. متأسفانه با تشدید فشارها بر صنعت و محدودیت­های تأمین ارز و نقدینگی همراه با آشتفتگی­ها در تصمیم­سازی برای مدیریت صنایع در سطح کلان، صنایع کارتن­سازی را با بحران­هایی مواجه کرده است. برای این منظور ، پژوهش حاضر چالش­های پیش­روی و راهکارهای برون رفت از آن­ها را در صنعت کارتن­سازی بررسی می­نماید. جهت نظرسنجی از ابزار پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شد و پایایی آن نیز با استفاده از روش محاسبه آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. داده­های حاصل از پرسشنامه­ها با نرم افزارهای آماری متداول مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تأمین مواد اولیه، شتاب در جایگزینی سایر بسته­بندی­ها به جای بسته­بندی­های بر پایه کارتن، کمبود دانش تخصصی، فقدان فنّاوری مناسب، فرسوده بودن بسیاری از ماشین­آلات در واحدهای صنعتی و عدم امکان بروز نمودن آن­ها از جمله چالش­های پیش روی صنعت کارتن­سازی می­باشد. برای برون رفت از این چالش­ها می­توان به بهره­گیری از مزیت­های نسبی منطقه­ای در تأمین مواد اولیه مناسب و ... اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges and Strategies for the Development of the Iranian Corrugated Box Making Industries

نویسنده [English]

  • Shademan Pourmousa
چکیده [English]

The development of the packaging industry is one of the requirements of the industrial excellence of countries.The Corrugated box making Industries has always been a privileged position.Unfortunately, with the increasing pressures on the industry and the constraints of currency exchange and liquidity coupled with the uncertainties in decision-making for large-scale industry management, the corrugated box making Industries have faced crises.To this end, the present study examines the challenges facing them and ways to overcome them in the corrugated box making Industries.A researcher-made questionnaire was used for the survey and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha calculation method.The data of the questionnaires were analyzed by the statistical software.The results showed that the supply of raw materials accelerated the replacement of other packaging’s instead of Corrugated -based packages, lack of specialized knowledge, lack of appropriate technology, worn-out and do not updating the machinery are  the most challenges that facing the corrugated box making Industries.To overcome these challenges, one can point to the use of regional comparative advantages in the provision of suitable raw materials and so on.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corrugated box making Industries
  • Challenges
  • Strategies
1. پور موسی، ش. (بهار 1397). «تعیین وضعیت رقابت واحدهای تولید کارتن در ایران». فصلنامه علمی - ترویجی علوم و فنون بسته­ بندی. سال نهم، شماره 33، صص 33-26.
2. N. S. Roshanrou1, *A. Tajdini2 and Sh. Pourmousa3. (2016). “Analytical hierarchy process in selecting the factors affecting the competitiveness of the corrugated box making industries in Iran.” J. of Wood & Forest Science and Technology, Vol. 23 (2).
3. Abbasi, M.R., and Rahimikoloor, H. (2012). “Designing structural equation modelof competitiveness in level of departments of insurance companies in Tehran.” J.of Marketing Management, 7: 14.75-88. (In Persian(
4. Bartlett, A., and Ghoshal, S. (2002). “Managing across Borders. The transnationalsolution.” Harvard Business School Press, Boston. 395p.
5. Ekhlasi, M.R., Pourmousa, A., and Tajdini, A. (2016). “The impact of joiningWTO on Iran’s packaging industries.” J. of Packaging Science and Techniques.6: 24.6-13.
6. Porter, M.E. (1999). “Microeconomic Competitiveness: Findings from the 1999Executive Survey.” In The Global Competitiveness 13Economic Forum. 190p.
7. Shurchuluu, P. (2002). “National productivity and competitive strategies for thenew millennium.” Integrated Manufacturing Systems, 13: 6.408-414.
8. Asgari, M. (2009). “Ranking of small and medium-scale industriescompetitiveness in Iran.” J. of Commercial Surveys. 7: 38.21-31.
9. Aghazadeh, H., and Esfidani, M.R. (2008). “Application of informationtechnology in competitive advantage, case study: top production companies inIran.” J. of Commerce Studies, 12: 46.89-118. (In Persian
10. Ambashta, A., and Momaya, K. (2002). “Competitiveness of firms: review of theory, frameworks and models.” Singapore Management Review. 26: 1.45-58.