تهیه پوشش خوراکی مرکب از کربوکسی متیل سلولز و روغن کنجد برای پوشش دهی توت فرنگی و بررسی خواص آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشجوی رشتة علوم و صنایع غذایی

2 دانشیار گروه شیمی پلیمر، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشجوی رشتة علوم و صنایع غذایی

چکیده

در این تحقیق، فیلم خوراکی مرکب از کربوکسی متیل سلولز با درصدهای مختلفی( 0/0، 2/0، 4/0، 6/0%) از روغن کنجد تهیه گردید و خواص فیزیکی، مکانیکی آن مورد بررسی قرار گرفت. از تیمار توأم با درصد بهینه، پوشش خوراکی تهیه گردید و خواص میکروبی آن مورد سنجش قرار گرفت. داده های حاصل از آزمایش به روش آزمون فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. آنالیز واریانس نتایج نیز با استفاده از نرم افزار SPSS و مقایسه میانگین ها توسط آزمون چند دامنه ای دانکن انجام شد. بر اساس نتایج حاصله عوامل مکانیکی و فیزیکی نشان داد که میزان مقاومت کششی، مدول الاستیک در پوشش حاوی 2/0 % روغن نسبت به تیمار شاهد کمتر بود و میزان ازدیاد طول افزایش یافت. غلظت روغن اختلاف معنی داری (05/0P>) در نفوذپذیری به بخار آب فیلم های امولسیونی ایجاد نکرد. نتایج بررسی عوامل میکروبی نیز نشان دادند که به لحاظ ضدمیکروبی بودن، پوشش های خوراکی حاوی محلول 2/0 % روغن کنجد همراه با ترکیب سوربات پتاسیم اثر بازدارندگی خوبی بر روی میوه توت فرنگی تازه داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation of Edible Coating Compound of Carboxy Methyl Cellulose and Sesame Oil for Strawberry Coating and Evaluation of its Properties

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Khoshdouni Farahani 1
  • Abdul Rasul Oromiehi 2
  • Anousheh Sharifan 3
  • zahra khoshdouni farahani 4
1 Graduated Student of Food Science and Technology, Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture and Food Technology, Science and Technology Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran
2 Associate Prof. Department of polymer chemistry, Khatam Polymer Company Management
3 Associate Professor of Department of Food Science and Technology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Ph.D. Student of Food Science and Technology, Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture and Food Technology, Science and Technology Islamic Azad University Science and Research Branch of Tehran
چکیده [English]

In this research, edible film made of carboxymethyl cellulose with different percentages (0.0, 0.2, 0.4, 0.6%) of sesame oil was prepared and its physical and mechanical properties were investigated. Edible coating was prepared from the treatment with optimum percentage and its microbial properties were measured. The data were analyzed by factorial test in a completely randomized design. Analysis of variance was performed using SPSS software and mean comparisons were performed by Duncan's multiple range test. Based on the results, the mechanical and physical factors showed that the tensile strength, elastic modulus in the coating containing 0.2% oil were lower than the control treatment and the Strain at break point increased. Oil concentration did not show a significant difference (P> 0.05) in water vapor permeability of emulsion films.Antimicrobialedible coatings containing 0.2% sesame oil solution with potassium sorbate composition had good inhibitory effect on fresh strawberry fruit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carboxy Methyl Cellulose
  • Sesame Oil
  • Edible coating
  • Edible Film
  • Strawberry

1. احمدی، ع. (1387). «ارزیابی برخی ویژگی­های فیزیکی و مکانیکی فیلم­های پلی­ساکاریدی و تأثیر آن بر بیاتی نان. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی. دانشکده کشاورزی». دانشگاه تربیت مدرس. گروه علوم و صنایع غذایی.

2. بهرمند، ن. (1392). «بررسی اثر پوشش خوراکی مرکب از پروتئین و چربی بر ماندﮔاری سیب». پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.

3. پورصباغیان، م.، باقری، ن.، چایچی، م. و فرهودی، م. (1394). «بررسی روش ساخت و ویژگی­های فیلم­های خوراکی امولسیونی و دولایه». فصلنامه علمی ترویجی علوم و فنون بسته­بندی، سال ششم، شماره24.

4. ﺟﻌﻔﺮﻧﮋادی ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ، ا.، عیوض زاده، ا. و عزیزی، م. ح. (1396). «ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ و ﻣﻮﺳﻴﻼژ داﻧﻪ اﺳﻔﺮزه، ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ­ﻫﺎی ﺣﺴﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻴﻚ روﻏﻨﻲ». مجلّه علوم و صنایع غذایی، شماره 72، دوره 4، صفحات 133-153.

5. جوانمرد، م. و گلستان، ل. (1389). «ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺎر آب در فیلم­های خوراکی بر پایة ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮة ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آب ﭘﻨﻴﺮ و روغن زﻳﺘﻮن». ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ اﻳﺮان، سال ﻧﻬﻢ، ﺷﻤﺎره 46، صفحات 4-12. 

6. دیدار، ز. و حداد خداپرست، م. ح.(1393). «بررسی اثر روکش کردن توسط روغن بذرک بر ویژگی­های فیزیکی فیلم ژلاتینی». نشریة نوآوری در علوم و فنّاوری غذایی، سال ششم، شمارة سوم، صفحات 1-8.

7. رﺿﺎﺋﻲ، م. و ﺻﺪاﻗﺖ، ن. (1394). «ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻴﻠﻢ­ﻫﺎ و ﭘﻮﺷﺶ­ﻫﺎی ﺧﻮراﻛﻲ در ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻣﻴﻮه­ﻫﺎ وﺳﺒﺰی­ﻫﺎی ﺗﺎزه». سومین هماش بزرگ علوم و صنایع غذایی، دانشگاه صنعتی اصفهان.

8. زاهدی، ی.، صداقت، ن. و قنبرزاده، ب. (1390). «ویژگی­های ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻓﻴﻠﻢ­ﻫﺎی اﻣﻮﻟﺴﻴﻮﻧﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﭘﺴﺘﻪ و اﺳﻴﺪ اﺳﺘﺌﺎرﻳﻚ». ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﻳﻊ غذایی، شماره (1)33، دوره 8، صفحات 47-57.

9. زنوزی، ر. (1389). «تهیه پوشش­های خوراکی ضد­قارچ بر پایه پلیمرهای طبیعی». پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- صنایع غذایی. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات.

10. شعبانی، ش. و طوماری، ا. (1387). «کنترل کیفیت میکربی مواد غذایی». دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

11. فاضل، م.، عزیزی، م. ح.، عباسی، س. و برزگر، م.(1390). «ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺛﻌﻠﺐ، ﮔﻠﻴﺴﺮول و روﻏﻦ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ­ﻫﺎی ﻓﻴﻠﻢ ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ». ﻣﺠﻠّﻪ اﻳﺮان ﻋﻠﻮم ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺳﺎل ﺷﺸﻢ، ﺷﻤﺎره 4، صفحات 93-102.

12. قنبرزاده، ب.، الماسی، ه. و زاهدی، ی. (1388). «بیوپلیمرهای زیست تخریب­پذیر و خوراکی در بسته­بندی مواد غذایی». داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ(ﭘﻠﻲ­ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻬﺮان) ﺗﻬﺮان.

13. قنبرزاده، ب و الماسی، ه.(1388). «ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲ­ﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻓﻴﻠﻢ­ﻫﺎی ﻣﺮﻛﺐ زﻳﺴﺖ ﺗﺨﺮﻳﺐ­ﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮراکیکربوکسی متیل سلولز - اسید اولئیک». ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ. دوره 6، شماره 2، صفحات 35-41.

14. قنبرزاده، ب.، پزشکی نجف آبادی، ا. و الماسی، ه.(1390). «فیلم­های خوراکی فعال در بسته­بندی مواد غذایی». فصلنامه علوم و صنایع غذایی. دوره8، شماره31، صفحات 123-134.

15. گروسی، ف.، جوانمرد، م. و حسنی، ف. (1390). «ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آب ﭘﻨﻴﺮ و ﺻﻤﻎ ﮔﻼن ِ ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺮای ﻣﻴﻮه زردآﻟﻮ (Prunus armeniaca L.)». ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ. دوره 8، شماره 29، صفحات 39-48.

16. واحدی، ن. و مظاهری تهرانی، م. (1386). «بهینه­سازی فرمولاسیون ماست معمولی میوه­ای و بررسی کیفیت آن در طی زمان نگهداری». هفدهمین کنگره ملّی صنایع غذایی ایران، صفحات 1-11.

17. وحدت، ش.، قاسم­نژاد، م.، ﻓﺘﻮﺣﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ، ر.، شیری، م. ع. و خداپرست، س. ع. ا. (1391). «اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ژل آﻟﻮﺋﻪورا ﺑﺮ ﺣﻔﻆ کیفیتﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯿﻮه توت­فرنگی». ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ، ﺟﻠﺪ 22، شماره 3، صفحات 272-285.

18. Campos, R., Rodovalho, M. & Clemente, E. (2009). “Coating on ‘Camarosa’organic strawberries stored at low temperature.” Brazilian Journal food Technology, 12, 60-67.

19. Dashipour, A., Khaksar, R., Hosseini, H., Shojaee-Aliabadi, S. & Kiandokht, G. (2014). “Physical, antioxidant and antimicrobial characteristics of carboxymethyl cellulose edible film cooperated with clove essential oil.” Zahedan Journal of research in medical Sciences, 16, p 34-42.

20. DE Azeredo, H. M. C. (2012). “14 Edible coatings.” Advances in Fruit Processing Technologies, 345.

21. Dhanapal, A., Sasikala, P., Rajamani, L., Kavitha, V., Yazhini, G., Banu, M Shakila. (2012). “Edible films from Polysaccharides.” Food science and quality management, 3, p 9-18.

22. GALUS, S. & Kadzinska, J. (2016). “Moisture sensitivity, optical, mechanical and structural properties of whey protein-based edible films incorporated with rapeseed oil.” Food technology and biotechnology, 54, p 78-89.

23. Maftoonazad, N. & Ramaswamy, H. S., (2005). “Postharvest shelf-life extension of avocados using methyl cellulose-based coatings.” Lebensmittel Wissenschaft und Technology 38: 617- 624.

24. Nemet, N. T., ŠOŠO, V. M. & Lazic, V. L. (2010). “Effect of glycerol content and pH value of film-forming solution on the functional properties of protein-based edible films.” Acta Periodica Technologica, p 57-67.

25. Perez-Mateos, M., Montero, P. & Gomez-Guillen, M. (2009). “Formulation and stability of biodegradable films made from cod gelatin and sunflower oil blends.” Food Hydrocolloids, 23, p 53-61.

26. Standard test method for tensile properties of thin plastic sheeting. Philadelphia, American society for testing and materials. standard D882, 2001.

27. Standard test methods for water vapor transmission of material, American Society for Testing and Material: Philadelphia, PA, Annual book of ASTM, E 96-95, ASTM 1995.

28. Vargas, M., Albors, A., Chiralt, A. & Gonzalez-Martinez, C. (2006). “Quality of cold-stored strawberries as affected by chitosan–oleic acid edible coatings.” Postharvest Biology and Technology, 41, p 164-171.