تاثیر مولفه های مدیریت منابع انسانی برعملکرد شرکت های کارتن سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای تخصصی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، کرج، ایران

چکیده

یکی از مهم­ترین چالش­های موجود در مسیر رشد و توسعه صنایع کارتن­سازی در ایران توانایی ایجاد ارتباط و هماهنگی میان راهبرد منابع انسانی با اهداف و راهبردهای استراتژیک هر سازمان می­باشد. محققین مختلف از شاخص ­های بسیار متفاوتی برای ارزیابی عملکرد منابع انسانی استفاده نموده­اند. در پژوهش حاضر، تاثیر مولفه­های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد شرکت­های کارتن ­سازی به صورت میدانی بررسی شد. به این منظور رابطه پنج متغیر عوامل موقعیتی، گروه­های ذینفع، سیاست­های منابع انسانی، نتایج منابع انسانی و دستاوردهای منابع انسانی بر مولفه­های عملکردی شرکت­های صنایع کارتن ­سازی با نام­های کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، کیفیت مدیریت و سطح درآمدها بررسی شد. با طراحی پرسش­نامه محقق ساخت مربوط به مولفه­های مدیریت منابع انسانی، عملکرد وضع موجود، عملکرد وضع مطلوب شرکت­ها توسط مدیران و کارشناسان مربوطه با بهره­گیری از طیف لیکرت پنج­گانه نظرسنجی گردید. داده­های به دست آمده با استفاده از نرم افزار های SPSS مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد، بکارگیری مناسب مولفه­های مدیریت منابع انسانی باعث بهبود عملکرد کلی شرکت­های کارتن­سازی می­شود. در تحلیل مولفه عملکرد شرکت­های صنایع کارتن­سازی در وضعیت موجود بیشترین میانگین به مولفه کفایت سرمایه و کمترین به مولفه درآمدها تعلق گرفت در حالی که در بررسی و تحلیل وضعیت مطلوب بیشترین میانگین به مولفه کیفیت مدیریت و کمترین به مولفه کیفیت دارایی­ها اختصاص یافت. میانگین شاخص عملکرد شرکت­های کارتن­سازی در وضعیت موجود و مطلوب به ترتیب 3/42 و 4/56 به دست آمد که اختلاف آشکاری بین آن­ها مشاهده می­شود. نتایج این تحقیق نشان داد، با افزایش و بهبود عملکرد گروه­های ذینفع، بهبود دستاوردهای بلند مدت، بهبود سیاست­های منابع انسانی،  عملکرد شرکت­های کارتن­سازی بهبود می­یابند. صاحبان صنایع کارتن­سازی و مدیران تصمیم­ساز در این صنعت با بهره­گیری از نتایح این تحقیق می­توانند برای بهبود عملکرد شرکت­های کارتن­سازی، توانمندسازی منابع انسانی را در برنامه­ریزی­های راهبردی خود قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Human Resource Management Components on the Performance of Courogated Box Making Companies

نویسندگان [English]

  • shadman poor 1
  • A. M. Al-yamin 2
  • M.O. Yosofi sharmi 3
1 Associate Professor, Department of Wood and Paper Industry, Islamic Azad University, Karaj branch, Karaj, Iran
2 Master of Executive Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 PhD student in Accounting, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran
چکیده [English]

One of the most important challenges in the growth and development of courogated box making industries in Iran is the ability to establish a connection and coordination between the human    resources strategy and the strategic goals and strategies of each organization. Different researchers have used very different indicators to evaluate the performance of human resources. In the current research, the effect of human resource management components on the performance of courogated box making companies was investigated in the field. For this purpose, the relationship between the five variables of situational factors, stakeholder groups, human resources policies, human resources results and human resources achievements on the performance components of cardboard companies with the names of capital adequacy, asset quality,    management quality and income level is investigated. By designing a researcher's questionnaire related to the components of human resources management, the performance of the current situation, the performance of the desired situation of the companies were surveyed by the relevant managers and experts using the five-point Likert scale. The obtained data were tested using SPSS software. The results showed that the proper use of human resource management components   improves the overall performance of carton companies. In the analysis of the performance  component of courogated box making companies in the current situation, the highest average was assigned to the capital adequacy component and the lowest to the revenue component, while in the analysis of the optimal situation, the highest average was assigned to the management quality component and the lowest to the asset quality component. Found. The average performance index of courogated box making companies in the current and optimal conditions was 3.42 and 4.56,  respectively, and a clear difference can be seen between them.The results of this research showed that by increasing and improving the performance of stakeholder groups, improving long-term achievements, improving human resources policies, the performance of carton companies will   improve. This research can include the empowerment of human resources in their strategic     planning to improve the performance of courogated box making companies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resources Management
  • Courogated Box Making Industries
  • Capital
  • Management
  • Assets
  • Long-Term Achievements

Smiley face

[1]A.Hoseini,A.Tabasomi, and Z. Dadfar, “Investigating the impact of human resource management functions on organizational performance,” the perspective of public administration Journal, vol. 8, (29), pp. 150-171, 2018.
[2]V.Mirzaei Alamouti, M.Ataei, and Z.Moghaddas, “An Explanatory Model for Individual Performance Based on a Commitment Human Resource Approach,” Development management Journal,vol.33(1), pp. 211-236,2020
[3]Gh.Taleghani,A.Ghafari,and M.Haghighi (2017), “Investigating the effect of human resource management tools on improving organizational performance among Tehran University employees,” Public Administration Journal, vol. 4(1), pp. 14-1,2017
[4]P.Akbari, and K.Nazari, “Analysis of the mediating role of intellectual capital and organizational entrepreneurship in the impact of human resource management on the studied organizational performance”, Innovation and Value Creation Quarterly, vol .9(17), pp. 45-67,2019
[5]F.Rajabi, H.Matiyan,and M.Najjar, “The impact of knowledge management on organizational performance considering the mediating role of strategic human resource management measures”, Human Resource Management Research Quarterly of Imam Hossein University (AS), vol. 10(3), pp. 75-100,2017
[6]A.mandghari,and A.kolak,”Investigating the effect of strategic human resource management on organizational performance of employees)Casestudy: Persepolis Pars Assaluyeh Petrochemical)”, An approach in business management journal.vol.1(3),pp.76-97,2020((In Persian)
[7] S.Afje,and M. Esmail Zadeh , “Investigating the relationship between strategic management of human resources and the performance of companies,” Development and Transformation Management Journal, vol. 1(2), pp. 9-19,2008
[8]Gh.Tabarsa, A.Hajkarimi , and A.Ghanjali, “Designing a model for aligning human resource management strategy and business strategy”, Strategic management thought ,vol .1(2), 2008.
[9]F.Cooke,“Human Resource Strategy to Improve Organisational Performance: a route for firms in Britain? , ” International Journal of Management Reviews,vol .3(4), pp.321-339,2001, https://doi.org/10.1111/1468-2370.00071
[10]V.Nasehifar,M.Amiri,and H.Mobarakabadi, “Human resources development components of small and medium organizations (SMEs) to achieve better performance,”.Human resource management research Quarterly, vol.10( 33) ,pp.25-45,2017 (In Persian).
[11] M.Mohammadi,and F.Sharifzadeh, “Designing a performance management model with a human resource development approach in the public sector,” Quarterly Journal of Training & Development of Human Resources,vol.4(15), pp. 133-159,2018, ttps://sid.ir/paper/255585/fa(In Persian).
[12] D.L.Lunsford, “An Output Model for Human Resource Development Analytics,” Performance Improvement Quarterly, vol.32(1),pp. 13-35, 2019, DOI:10.1002/piq.21284
[13]N.Chams,and J.García-Blandón, “On the importance of sustainable human resource management for the adoption of sustainable development goals. Resources,” Conservation and Recycling, vol.141, pp.109-122,2019
[14] Sh.Pourmousa. “Chalanges and Strategies for development of Iranian courrugated box making industries,” Journal of Packaging Science and Techniqes,vol.10(37),PP.6-13,2019, 20.1001.1.22286675.1398.10.37.1.5(In Persian).
[15] N.Roshanro, A.tajdini ,and Sh. Pourmosa ,“ Hierarchical analysis process in choosing factors affecting the competitiveness of cardboard industries in Iran ,” Wood and Forest Science and Technology Research Quarterly, vol. 23( 4), 2017. 10.22069/jwfst.2017.10805.1564(In Persian)
[16] J. Korff, T. Biemann, and S. C. Voelpel, “Human Resource Management Systems and Work Attitudes: The Mediating Role of Future Time Perspective”. Journal of Organizational Behavior, vol. 38,pp. 45-67. 2017,https://doi.org/10.1002/job.2110