دوره و شماره: دوره 15، شماره 57، خرداد 1403، صفحه 1-86 
تاثیر مولفه های مدیریت منابع انسانی برعملکرد شرکت های کارتن سازی

صفحه 21-27

شادمان پورموسی؛ امیرمحمد آل یمین؛ میرامید یوسفی شارمی


بررسی کاربرد نانوکیتوزان در صنعت کاغذ و بسته بندی مواد غذایی

صفحه 61-68

صالح قهرمانی؛ سحاب حجازی؛ علی عبدالخانی