بازخوانی مفهوم درگیری ذهنی مصرف‌کننده بر انتخاب برند از طریق عناصر زیبایی‌شناختی بسته‌بندی در محصولات شرکت‌های تعاونی تولیدی شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

در عصر کنونی افزایش دغدغه‌های ذهنی مصرف‌کنندگان و ظهور برندهای مختلف مواد غذایی فرایند انتخاب کالا را برای مشتریان دشوار کرده است. در این میان آنچه محصول غذایی یک شرکت را از سایر برندها متفاوت می‌کند، تولید بسته‌بندی با مشخصه‌های زیباشناسانه است که بر طبق مشغولیت ذهنی مصرف‌کننده طراحی شده باشد و با برانگیختن احساسات مثبت افراد انتخاب‌های آنان را جهت‌دهی کند. در این پژوهش سعی شده است به بررسی تأثیر مفهوم درگیری ذهنی مصرف‌کننده بر انتخاب برند از طریق عناصر زیبایی‌شناختی بسته‌بندی پرداخته شود. مشتریان شرکت‌های تعاونی شهر اصفهان جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهند. برای پاسخ‌گویی به فرضیات پژوهش از روش مدل­سازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. نتایج گویای آن است که درگیری ذهنی مصرف‌کننده اثر مثبت و مستقیمی بر عناصر زیبایی‌شناختی بسته‌بندی دارد. به‌عبارت‌دیگر، ‌ برانگیخته‌شدن حالات شناختی و عاطفی در مصرف‌کنندگان به‌واسطه‌ی وجود عناصر زیبایی‌شناختی در بسته‌بندی موجب جذابیت و شناخت بهتر برند از سایرکالاها شده و انتخاب‌های مشتریان را رقم می‌زند. همچنین، نتایج پژوهش به اثر مثبت و مستقیم درگیری ذهنی مصرف‌کننده بر انتخاب برند اشاره دارد که نشان می‌دهد، ابعاد پنج‌گانه‌ی درگیری ذهنی با تأثیر بر نگرش و ذهنیت مثبت افراد انتخاب برند مشتریان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. تأثیرگذاری مثبت و مستقیم  عناصر زیبایی‌شناختی بسته‌بندی (رنگ و تصویرنگاری) بر انتخاب برند نیز به اثبات رسید.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Revisiting the Concept of Consumer Mental Involvement in Brand Choice Through the Aesthetic Elements of Packaging in the Products of Production Cooperative Companies in Isfahan City

نویسندگان [English]

  • Zohreh Alsadat Hosseini Talekhoncheh 1
  • Ali Kazemi 2
1 Master of Business Administration, Marketing major, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Isfahan University, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Isfahan University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

In today's competitive food industry, consumers face a plethora of choices, making the  decision-making process increasingly challenging. To differentiate their products, companies are turning to aesthetically designed packaging that engages consumers and influences their purchasing decisions. This study investigates the relationship between consumer mental Involvement and brand choice, mediated by aesthetic elements of packaging. The research sample comprises customers of cooperative companies in Isfahan City, Iran. Structural equation modeling (SEM) was employed to test the hypotheses. The findings reveal a positive and direct effect of   consumer mental involvement on aesthetic elements of packaging. In other words, stimulating  cognitive and emotional states in consumers through aesthetically pleasing packaging enhances brand attractiveness and recognition, thereby influencing their choices. Additionally, the results indicate a positive and direct effect of consumer mental Involvement on brand choice, suggesting that the five dimensions of mental Involvement influence brand choice by shaping consumers'  perceptions and attitudes. Furthermore, the study confirms the positive and direct impact of the aesthetic elements of packaging (color and imagery) on brand choice.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer Mental Involvement
  • Aesthetics
  • Packaging
  • Brand Choice

Smiley face

[1] S. Çavuşoğlu, B. Demirağ, and Y. Durmaz, “Investigation of the effect of hedonic shopping value on discounted product purchasing,” Rev. Int. Bus. Strategy, vol. 31, no. 3, pp. 317–338, 2021. doi: https://doi.org/10.1108/RIBS-04-2020-0034
[2] S. Charters, “Aesthetic Products and Aesthetic Consumption: A Review,” Consum. Mark. Cult.,vol. 9, no. 3, pp. 235–255, 2006. doi: https://doi.org/10.1080/10253860600772255
 [3] M. Hoseinzadeh shahri, F. Moshkdaniyan and E. Gomar, “The Effect of Aesthetic Factors of Product Packaging on Consumer Purchase Intention,” J. Packag. Sci. Thechnol., vol. 12, no. 4, pp. 65-76, 2021. (In Persian).
[4] A. C. Dave, “Packaging of ready-to-eat products: a mix research approach for exploring aesthetic element influence on brand preference,” Br. Food J., vol. 125, no. 11, pp. 4182–4198,  2023, doi: https://doi.org/10.1108/bfj-04-2023-0288
 [5] S. Maleki, S.F. Amiri Aghdaie, A. Shahin and A. Ansari, “Investigating the relationship among the Kansei-based design of chocolate packaging, consumer perception, and willingness to buy,” J.Mark. Commun., vol. 26, no. 8, pp. 836-855, 2020. doi: https://doi.org/10.1080/13527266.2019.1590855
 [6] H. Daroudi, H. Sepehr Far, “Colors are highly acclaimed, do your favorite color; The same color of the case Your interest is on the package,” J. Packag. Sci. Thechnol., vol. 11, no. 43, pp. 40-49, 2020. (In Persian).
[7] P. Silayoi and M. Speece, “The importance of packaging attributes: a conjoint analysis approach,” Eur. J. Mark., vol. 41, no. 11/12, pp. 1495–1517, 2007.doi: https://doi.org/10.1108/03090560710821279
 [8] E. Pahlevani, K. Heidarzadeh Henzaei, R. Zaboli and M. Khalili Araghi, “The Role of Product Color in Consumer Behavior,” Psychol Achieve, vol. 29, no. 1, pp. 189-208, 2022.  (In Persian).
 [9] J. Bao, “The embodiment of color elements in product packaging design,” J. Opt., vol. 51, pp. 437-443, 2022. doi: https://doi.org/10.1007/s12596-021-00772-1
 [10] H. N. J. Schifferstein, A. de Boer, and M. Lemke, “Conveying information through food packaging: A literature review comparing legislation with consumer perception,” J. Funct. Foods., vol. 86, pp. 104734, 2021. doi: https://doi.org/10.1016/j.jff.2021.104734
 [11] R. Rebollar, I. Lidón, I. Gil-Pérez, and J. Martín, “How should I tell you this? The effects of the image used to convey that a natural yogurt is sweetened on consumer expectations and willingness to buy,” Food Res. Int., vol. 126,pp. 108721, 2019. doi: https://doi.org/10.1016/j.foodres.2019.108721
[12] D. T. Vergura and B. Luceri, “Product packaging and consumers’ emotional response. Does spatial representation influence product evaluation and choice?,” J Consum Mark, vol. 35, no. 2, pp. 218–227, 2018, doi: https://doi.org/10.1108/jcm-12-2016-2021
 [13] M. E. Havitz and F. Dimanche, “Leisure Involvement Revisited: Conceptual Conundrums and Measurement Advances,” J. Leis. Res., vol. 29, no. 3, pp. 245–278,1997, doi: https://doi.org/10.1080/00222216.1997.11949796
[14] N. Su, B. J. Mariadoss, and D. Reynolds, “Emotional and cognitive involvement of consumers with hotel brands on social networking sites,” J. Hosp. Tour. Insights, vol. 2, no. 4, pp. 377–390, 2019. doi: https://doi.org/10.1108/jhti-10-2018-0064
 [15] G. Laurent and J.-N. Kapferer, “Measuring Consumer Involvement Profiles,” J .Mark. Res., vol. 22, no. 1, pp. 41–53, 1985. doi: https://doi.org/10.1177/002224378502200104
 [16] P. Parihar, J. Dawra, and V. Sahay, “The role of customer engagement in the involvement-loyalty link,” Mark. Intell. Plan. vol. 37, no. 1, pp. 66–79,  2018. doi: https://doi.org/10.1108/mip-11-2017-0318
[17] E. K. Zavadskas, R. Bausys, A. Kaklauskas, and S. Raslanas, “Hedonic shopping rent valuation by one-to-one neuromarketing and neutrosophic Promethee method,” Appl. Soft Comput. vol. 85, pp. 105832, 2019. doi: https://doi.org/10.1016/j.asoc.2019.105832
[18] P. E. Santo and A. M. A. Marques, “Determinants of the online purchase intention: hedonic motivations, prices, information and trust,” Balt. J. Manag., vol. 17, no. 1, pp. 56-71, 2022. doi: https://doi.org/10.1108/bjm-04-2021-0140
[19] D. De Toni, R. Pompermayer, F. Lazzari, and G. S. Milan, “The symbolic value of wine, moderating and mediating factors and their relationship to consumer purchase intention,” Int. J. Wine Bus. Res. vol. 34, no. 2, pp. 190-211, 2022 .doi: https://doi.org/10.1108/ijwbr-01-2021-0006
 [20] N. Pappas, “Effect of marketing activities, benefits, risks, confusion due to over-choice, price, quality and consumer trust on online tourism purchasing,” J. Mark. Commun. vol. 23,no.2,pp.195ـ218,2017.doi:https://doi.org/10.1080/13527266.2015.1061037
[21] S. Mohseni, S. Jayashree, S. Rezaei, A. Kasim, and F. Okumus, “Attracting tourists to travel companies’ websites: the structural relationship between website brand, personal value, shopping experience, perceived risk and purchase intention,” Curr Issues Tour., vol. 21, no. 6, pp. 616–645, 2016. doi: https://doi.org/10.1080/13683500.2016.1200539
[22] F. Xue, “The moderating effects of product involvement on situational brand choice,” J. Consum. Mark.vol. 25, no. 2, pp. 85–94,2008, doi: https://doi.org/10.1108/07363760810858828
[23] W. F. Brown, “The Determination of Factors Influencing Brand Choice,” J. Mark., vol. 14, no. 5, pp. 699–706, 1950.doi: https://doi.org/10.1177/002224295001400506
 [24] M. Samiei Nasr, S. M. Alavi and M. Nadjafi Siahroudi, “ An Investigation into Factors that Affect Brand Choice
Using Factor Analysis Approach,” J. Mark. Manag., vol. 6، no. 10، pp. 47–64, 2011. (In Persian).
[25] M. Ghonji, Z. Khoshnodifar, G. Godarzi, “Analysis of the Effective Elements of Packaging on the Willingness to Buy Food Products,” J. Packag. Sci. Thechnol, vol.  13, no. 3, 13-20, 2022. (In Persian).
[26] M. Nasrollahi, M. R. Fathi, A.A. Keshavarz Shahbaz, S. Razi, M. Seraj, A. Tizroo, “Identifying and Distinguishing the Effect of Packaging and Advertisements on Instant Shopping by Considering the Brand Equity (Case Study: Herbal Tea Products),” J. Packag. Sci. Thechnol, Vol. 13, No. 3, 33-45, 2021. (In Persian).
[27] M. Soltani, S. M. B. Jafari, S. S. Majidi,Identifying the Elements of Consumer Buying Decision and the Impact of Intellectual Involvement on them (The Case of Qom Sohan Industry) ,” J. Food Sci. Technol. (Iran)., vol. 14، no. 72، pp. 243–257, 2017. (In Persian).
[28] M.R. Karimi, F. Gholipour, H. Emrai, “Mental involvement and its effect on brand choice by customers,” Econ. J.,vol. 15, no. 5, pp. 65-82, 2015. (In Persian).
[29] M. Shukla, R. Misra, and D. Singh, “Exploring relationship among semiotic product packaging, brand experience dimensions, brand trust and purchase intentions in an Asian emerging market,” Asia Pac. J. Mark. Logist., vol. 35, no. 2, pp. 249–265,  2022. doi: https://doi.org/10.1108/apjml-10-2021-0718
 [30] C. Hsu, Y.-C. Chen, T.-N. Yang, W.-K. Lin, and Y.-H. Liu, “Does product design matter? Exploring its influences in consumers’ psychological responses and brand loyalty,” Inf. Technol. People., vol. 31, no. 3, pp.886–907,  2018.doi:https://doi.org/10.1108/ITP-07-2017-0206
[31] C. Bou-Mitri, M. Abdessater, H. Zgheib and Z. Akiki, “Food packaging design and consumer perception of the product quality, safety, healthiness and preference,”  J. Nutr. Sci.,vol. 51, no. 1, pp. 71-86, 2021.‏ doi: https://doi.org/10.1108/NFS-02-2020-0039
[32] J. C. Sweeney and G. N. Soutar, “Consumer perceived value: The development of a multiple item scale,” J. Retail., vol. 77, no. 2, pp. 203–220, 2001. doi: https://doi.org/10.1016/S0022-4359(01)00041-0