دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، اسفند 1398 

مقاله پژوهشی

بررسی ویژگی های کامپوزیت تخته تراشه جهت دار در صنعت بسته بندی

صفحه 6-17

عبدالله کریمی؛ سعید رضا فرخ پیام؛ مصطفی ملکی گلندوز