نویسنده = نیره کریمی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر فیلم بسته بندی بر ویژگی های کیفی قارچ دکمه ای تازه

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391

نیره کریمی؛ یحیی مقصودلو