نویسنده = محسن فرقانی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی مؤلفه های مؤثر بر انتخاب مشتریان در بسته بندی مواد غذایی

دوره 3، شماره 9، بهار 1391

محسن فرقانی؛ محمود متوسلی؛ رضا محمد کاظمی