نویسنده = ملیحه کرمی
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی و کاربرد خمیرهای حل شونده، مشتقات آن و نقش آنها در صنعت بسته بندی

دوره 5، شماره 17، بهار 1393

ملیحه کرمی؛ حسین رسالتی؛ احمدرضا سرائیان؛ محمدرضا دهقانی