کلیدواژه‌ها = جاذب اکسیژن
بررسی ویژگی های انواع جاذب های اکسیژن در بسته بندی فعال موادغذایی

دوره 9، شماره 33، خرداد 1397، صفحه 6-15

فاروق خلیفه زاده؛ ایمان شهابی قهفرخی


افزایش ماندگاری بسته بندی های خوراکی با استفاده از بسته بندی های فعال حاوی جاذب اکسیژن

دوره 7، شماره 25، خرداد 1395

صالحه صنیعی نیامقدم؛ عبدالرسول ارومیه ای؛ عزت الله جودکی


اصلاح بسته بندی گز به روش بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده

دوره 3، شماره 10، شهریور 1391

سعیده امینی هرندی؛ مهدی کاشانی نژاد؛ محمد گوهریان؛ صبیحه علی زاده