مروری بر کاربرد آئروژل‌ها در بسته‌بندی مواد غذایی

دوره 13، شماره 52، اسفند 1401، صفحه 49-62

نجمه سهرابی؛ هادی الماسی


کاربرد لفاف‌های زیست‌تخریب‌پذیر بر پایه پلی‌ساکارید در بسته‌بندی تخم‌مرغ

دوره 14، شماره 55، آبان 1402، صفحه 51-62

جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ داریوش خادمی شورمستی؛ احمد ثمریها


مروری بر فیلم های زیست تخریب پذیر حاصل از سلولز باکتریایی

دوره 15، شماره 57، خرداد 1403، صفحه 51-60

درسا حسین زاده؛ علیرضا مهرگان نیکو


بررسی تأثیر ویژگی‌های بسته‌بندی و کیفیت ادراک شده برند بر تمایل به پرداخت مصرف‌کنندگان با نقش تعدیل گر نوع مشتری

دوره 12، شماره 46، شهریور 1400، صفحه 53-63

قاسم زارعی؛ باقر عسگرنژاد نوری؛ دنیز رافعی؛ آراز راشدی زهرا


کاربرد و مکانیسم اثر جاذب‌های اکسیژن در بسته‌بندی مواد غذایی

دوره 14، شماره 53، خرداد 1402، صفحه 53-61

ناصر صداقت؛ محمدکاظم حیدریان؛ علیرضا حیدریان


مروری بر بسته بندی های فعالِ دربردارنده ی ترکیبات زداینده

دوره 14، شماره 54، مرداد 1402، صفحه 57-66

سیده مهدیه اکبری؛ علیرضا مهرگان نیکو


مروری بربسته‌بندی پلاستیک‌های زیست‌تخریب‌پذیر سنتزی

دوره 13، شماره 50، آذر 1401، صفحه 61-72

آسیه قیافه شیرزادی؛ ناصر صداقت


بررسی کاربرد نانوکیتوزان در صنعت کاغذ و بسته بندی مواد غذایی

دوره 15، شماره 57، خرداد 1403، صفحه 61-68

صالح قهرمانی؛ سحاب حجازی؛ علی عبدالخانی


مروری برنقش بسته بندی در امنیت غذایی

دوره 14، شماره 53، خرداد 1402، صفحه 63-71

صابر امیری؛ مریم علی محمدی؛ حسام شیرازه محبت


سیر تحول بسته‌بندی به روش اتمسفر اصلاح‌شده

دوره 14، شماره 55، آبان 1402، صفحه 63-69

وحید بهشاد؛ ناصر صداقت


بررسی انواع سیستم های بسته بندی ضدمیکروبی

دوره 14، شماره 56، اسفند 1402، صفحه 63-78

سمانه فرجی کفشگری؛ محمد جواد اکبریان میمند؛ مسعود حبیبی نجفی


مدیریت پسماندهای پلاستیکی مواد بسته بندی با استفاده از فوتوکاتالیست ها

دوره 11، شماره 42، شهریور 1399، صفحه 68-79

معصومه محمدی الموتی؛ ایمان شهابی قهفرخی؛ مریم شاطریان