لوگو و نام محصول در بسته‌بندی نوشیدنی

نویسنده

چکیده

در این مقاله سعی شده است ضمن معرفی لوگو و جایگاه آن برای مصرف کننده گان، به شرایط و کاربرد وی‍ژه آن در بسته بندی نوشیدنی پرداخته شود. در طراحی لوگوی بسته بندی نوشیدنی علاوه بر تاثیرخصوصیات و ویژگی های ذهنی طراح، جهت کاربردی تر کردن آن آرم باید  قواعد و اصول اساسی را نیز رعایت کرد که در ادامه به آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها