مقاوم‌سازی چوب تبریزی در برابر آتش برای بسته‌بندی کالا از طریق اشباع کردن با روش بتل

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، امکان مقاوم کردن چوب تبریزی نسبت به آتش بررسی گردید. نمونه­های آزمونی مربوط به  اندازه­گیری خواص مقاومت به آتش، طبق استانداردISO 11925 تهیه گردیدند. در این تحقیق، برای اشباع کردن از روش بتل استفاده شده است. در مورد ویژگی­های اندازه­گیری شده مربوط به خواص مقاومت به آتش  نمونه­ها از بین مواد مختلف، نمونه­های اشباع شده با آمونیوم بروماید به روش بتل، بهترین نتایج را نشان دادند. اعمال تیمارها در چوب‌ها باعث افزایش جذب اولیه نسبت به نمونه‌‌های شاهد شد به گونه‌ای که چوب تبریزی تیمار شده دارای بیشترین میزان جذب اولیه بود. در مورد جذب ثانویه نیز می‌توان بیان داشت که اعمال تیمارها، باعث افزایش این شاخص شده است. بر اساس یافته­های تحقیق، وزن نمونه­های تیمارشده بعد از سوختن کاهش معنی­داری نداشت.

کلیدواژه‌ها