دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، شهریور 1393 (351) 
نقش بسته بندی در صادرات پسته ایران

احمد نصرالله زاده؛ سید مهدی جعفری؛ احسان اکبری