دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، تابستان 1393 (351) 
2. نقش بسته بندی در صادرات پسته ایران

احمد نصرالله زاده؛ سید مهدی جعفری؛ احسان اکبری