دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، زمستان 1393 (382) 
2. بررسی چالش ها و مشکلات بسته بندی زعفران

احمد نصرالله زاده؛ سید مهدی جعفری؛ احسان اکبری


7. استفاده از روش الکتروشیمیایی(EC) برای تیمار پساب صنایع خمیر و کاغذ

لاله جاوید؛ الهام کشمیری زاد؛ احمد جهان لتیباری؛ بهنام حافظی