تأثیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی بر صنایع کارتن سازی ایران

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

صنایع کارتن­سازی با تولیدات متنوع خود برای بسته­بندی انواع کالاهای صنعتی و غیرصنعتی در کشور احداث شده­اند. موفّقیّت آن­ها به عملکرد سایر صنایع وابسته است. در این تحقیق، تأثیر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنایع کارتن­سازی با روش­های تحقیقاتی میدانی و پیمایشی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و ارزیابی ماتریس SWOT، بررسی شد. نتایج تحقیق نشان دادند که با توجّه به نزدیکی ایران به منابع تأمین­کننده مواد اولیه، بازار مصرف و ارزان بودن هزینه نیروی کار،صنایع کارتن­سازی می­تواند از مزیت قابل توجّهی برخوردار باشد. فقدان ساختار منسجم خط‌مشی‌گذاری، مدیریت، ‌راهبری و نظارت در صنعت کارتن­سازی، وجود نیروی کار تحصیل کرده و آموزش پذیر، تحریم­های اقتصادی بین­المللی و نزدیکی ایران به بازارهای تأمین مواد اولیه و مصرف به ترتیب از جمله مهم­ترین نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصت­های صنعت کارتن­سازی می­باشند.

کلیدواژه‌ها