نویسنده = فریدالدین محمدیان
تعداد مقالات: 3
3. بررسی تأثیرات بسته بندی وکیوم با نایلون روی تغییرات امگا 3 و امگا 6 در فیله کپور

دوره 3، شماره 9، بهار 1391

مونا خانی؛ فاطمه انصاری فرد؛ فریدالدین محمدیان