نویسنده = سید مسلم علوی
تعداد مقالات: 3
1. بسته بندی بازدارنده در صنعت دخانیات و چالش های قانونی آن در ایران

دوره 8، شماره 29، بهار 1396، صفحه 46-59

سید مسلم علوی؛ زهرا خدابخشی سورشجانی


2. رعایت اصول قانونی و اخلاقی در بسته بندی و اثر آن بر انتخاب مشتری

دوره 6، شماره 22، تابستان 1394

سید مسلم علوی؛ مهدی نجفی سیاهرودی


3. زیبایی شناسی در بسته‌بندی با تحلیلی بر ابعاد و پیامدهای آن

دوره 6، شماره 21، بهار 1394

سید مسلم علوی؛ مهدی نجفی سیاهرودی؛ زینب میرزایی