بررسی رابطه بین ویژگی‌های بسته‌بندی و ترجیح نام تجاری در مصرف‌کنندگان کالا‌های ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تفت

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین ویژگی های بسته بندی و ترجیح نام تجاری در مصرف‌کنندگان کالاهای ورزشی است. برای گردآوری اطّلاعات از بررسی اسناد و مدارک، ادبیات پیشینه و نظرسنجی استفاده شد. در نظرسنجی از پرسشنامة محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری آن توسط چند تن از صاحب‌نظران و استادان مدیریت ورزشی و روایی سازه مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ (90/0) تأیید شد. جامعه آماری این تحقیق از میان مصرف‌کنندگان کالاهای ورزشی استان اردبیل تشکیل ‌شده است که بر اساس جدول مورگان 384 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شد. پژوهش حاضر نقطه نظر نتیجه، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی و پیمایشی است و داده‌های آن به‌صورت میدانی جمع‌آوری‌ شده است .برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از نرم‌افزار spss نسخه 22 و آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین ویژگی های بسته بندی و ترجیح نام تجاری در مصرف‌کنندگان کالاهای ورزشی در استان اردبیل در سطح 05/0 رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. همچنین از دیدگاه مصرف‌کنندگان کالاهای ورزشی، جنس، برچسب، طرح و شکل ظاهری، رنگ، اندازه، علائم زیست‌محیطی و تنوع نوع بسته‌بندی به ترتیب از مهم‌ترین اولویت برخوردار بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Packaging Characteristics and Brand Preference in Consumers of Sporting Goods

نویسندگان [English]

 • Masoud emanzadeh 1
 • Majid namor 1
 • Muhammad poorpanahi 1
 • seyed amin dehghan 2
1 Ph.D. of Sport Management, Ardabil Branch, Islamic Azad University
2 Master of Sport Management, Taft Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between packaging characteristics and brand preference among consumers of sporting goods. Documents, background literature, and surveys were used to collect data. A researcher-made questionnaire was used in the survey whose face validity was confirmed by several experts and professors of sport management and structural validity. The reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha (0.90). The statistical population of this research is composed of consumers of sporting goods in Ardebil province. Based on Morgan table, 384 persons were selected as sample. The present study is applied from the point of view of results and is descriptive and survey in terms of data collection. The data were collected by field survey (field data collection).Data were analyzed by SPSS software version 22 and Spearman correlation test. The results showed that there is a positive and significant relationship between packaging characteristics and brand preference among consumers of sporting goods in Ardabil province at the 0.05 level. From the viewpoint of consumers of sporting goods, sex, label, design and appearance, color, size, environmental signs and variety of packaging were the most important priorities, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Packaging Features
 • Brand Preference
 • Sports Goods
 1. کردلو، ح؛الهی، ع.، ر؛خدایاری، ع (1394). «تعیین رابطة علّی باورها، نگرش نسبت به تبلیغات از طریق ورزش و نگرش نسبت به تبلیغات عام با استفاده از مدل معادلات ساختاری»، دوره 7، شماره 30، صص: 203-224.
 2. بحرینی زاده م و رجبی، آ (1395). «سنجش تأثیر ادراک مصرف­کننده از قابل استفاده بودن    بسته­بندی محصول، بر تصمیم خرید ناگهانی: با در نظر گرفتن متغیر تعدیل­گر سطح پایین درگیری ذهنی مصرف­کننده»، نشریه تحقیقات بازاریابی نوین, دوره 6 , شماره 1 (پیاپی 20)، صص: 77-59.
 3. حقیقی نسب، م؛ یزدانی،ح.ر؛ مداینی، م (1395). «تأثیر فرآیندهای یادگیری سازمانی بر کیفیت داده­های مدیریت روابط با مشتری (CRM) و عملکرد سازمان»، مجلّه: مطالعات مدیریت فنّاوری اطّلاعات، شماره 17، صص: 145-123.
 4. رنجبریان، ب؛ قلیزاده شغل آباد، ر (1387). «تأثیر کشور مبدأ بر تصمیم خرید مشتری مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه اصفهان»، مجلّه: دانش مدیریت،شماره 81 ،صص: 56-37.
 5. کاویانی نیا، ا.، ع (1390). «خرید ناگهانی نیمه پنهان رفتار مصرف­کننده»، فصلنامه روانشناسی مدیریت و بازار، دوره 5، شماره 25.
 6. افروزه، م. ص؛ محرم زاده، م؛ کاشف، م.م؛ افروزه، م (1390). «شناسایی عوامل انگیزشی، ویژگی­های شخصیتی و مؤلفه­های اجتماعی نیروهای داوطلبی در ورزش»، مجلّه: مدیریت ورزشی، شماره 11، ص: 181-165.
 7. میرابی، و. ر؛ احمدی، ز (1394). «بررسی راهکارهای برند­سازی در صنعت نفت و صنایع وابسته»، مجلّه: بررسی­های بازرگانی، شماره 74، صص: 22-11.
 8. محمدی، س (1392). «بررسی رابطه بین برند و بسته­بندی با رفتار خرید مشتریان محصولات غذایی یک و یک با در نظر گرفتن ویژگی­های حسی آن­ها»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ایلام.
 9. تجری، ش؛ مهرانی، ه (1390). «بررسی رابطه بسته­بندی با رفتار خرید مصرف­کنندگان محصولات لبنی»، اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ.

10. محمدی.، ح . سلیمانی، ج (1394). «بررسی عوامل تأثیرگذار در بسته­بندی محصولات غذایی بر رفتار مصرف­کننده در هنگام خرید»، نخستین همایش بین­المللی صنایع غذایی ایران.

11. تجاری، ف. خسروی، ح. نافعی، د. امیرنژاد، س. 1390، «بررسی نقش اعتمادبه آرم کالای تجاری و وفاداری به آن آرم در بین والیبالیست­های حرفه­ای گنبد»، همایش کاربرد علوم ورزشی در پیشرفت تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، اسفند 1389.

12. Cholewa-wojcik, A. Kawecka, A.(2015).The influence of effectiveness of packaging elements on the consumers preferences with the use of marketing eye-tracking technique. Modern management review. 22. 49-61.

13. Tong, Sh., Leelalai, V., and Jiraporn, P. (2015). “The effect of managerial ability on dividend policy: how do talented managers view dividend payouts?” Applied Economics Letters, Taylor $ Francis Group, Vol 15, pp: 148-165.

14. Lo, C, S. Tung, J. Huang, K, P.(2017). Customer perception and preference on product packaging. The international journal of organization innovation. 9.3.

 1. Severi, E. & Ling, K.C. (2013). “The Mediating Effects of Brand Association, Brand Loyalty, Brand Image and Perceived Quality on Brand Equity,” Asian Social Science; 9(3). 125-137.
16. Gendall, P. Eckert, C. Hoek, J. Farley, T. Louviere, J. Wilson, N. Edwards, R.(2015).

17. Lee, J. Lee. J. &Feick, L., )2011(. “The impact of switching costs on the customer satisfaction-loyalty link: mobile Phone service in France.” The Journal of Service Marketing, 15(1), 35-48.