دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، تابستان 1398 

مقاله پژوهشی

3. شناسایی و دسته بندی سازه های بسته بندی مواد غذایی با روش تحلیل محتوا

صفحه 28-41

ابوالقاسم ابراهیمی؛ کاظم عسکری فر؛ آرزو ریاحی سامانی


ترویجی

7. کاربرد فنّاوری نوین چاپ سه بعدی در صنایع غذایی

صفحه 78-88

عبدالستار عوض صوفیان؛ سید مهدی جعفری