دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، شهریور 1398 

مقاله پژوهشی

شناسایی و دسته بندی سازه های بسته بندی مواد غذایی با روش تحلیل محتوا

صفحه 28-41

ابوالقاسم ابراهیمی؛ کاظم عسکری فر؛ آرزو ریاحی سامانی


ترویجی

کاربرد فنّاوری نوین چاپ سه بعدی در صنایع غذایی

صفحه 78-88

عبدالستار عوض صوفیان؛ سید مهدی جعفری