دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، آذر 1398 

مقاله پژوهشی

تأثیر بسته بندی برگر ماهی و مرغ در شرایط اتمسفر اصلاح شده بر ویژگی های میکروبی و فیزیکوشیمیایی آن

صفحه 44-53

آزاده رشیدی مهر؛ علی فضل آرا؛ مهدی زارعی؛ مهدی پورمهدی؛ محمد نوشاد