نویسنده = احمدرضا سرائیان
تعداد مقالات: 4
1. مروری بر استفاده از افزودنی‌های مقاومت خشک برای بهبود مقاومت‌های مقوای بسته‌بندی

دوره 5، شماره 19، پاییز 1393

امری مقدسه اکبری؛ احمدرضا سرائیان؛ رحیم یدالهی


2. ویژگی و کاربرد خمیرهای حل شونده، مشتقات آن و نقش آنها در صنعت بسته بندی

دوره 5، شماره 17، بهار 1393

ملیحه کرمی؛ حسین رسالتی؛ احمدرضا سرائیان؛ محمدرضا دهقانی


3. بررسی مقایسه ای روش های مختلف کنترل مواد محلول و کلوئیدی (DCS) موجود در فرآیند ساخت کاغذهای بسته بندی

دوره 5، شماره 17، بهار 1393

مقدسه اکبری امری؛ رحیم یداللهی؛ حسین رسالتی؛ محمدرضا دهقانی؛ احمدرضا سرائیان


4. اثر افزودنی های مقاومت خشک بر روی ویژگی های مقاومتی کاغذ و مقوای کرافت

دوره 3، شماره 12، زمستان 1391

سودابه خوشنود چاله سرا؛ احمدرضا سرائیان