کلیدواژه‌ها = بسته بندی فعال
بررسی انواع سیستم های بسته بندی ضدمیکروبی

دوره 14، شماره 56، اسفند 1402، صفحه 63-78

سمانه فرجی کفشگری؛ محمد جواد اکبریان میمند؛ مسعود حبیبی نجفی


مروری بر انواع بسته بندی های فعال، مکانیسم و کاربرد هر یک در صنعت غذا

دوره 11، شماره 44، اسفند 1399، صفحه 80-90

صونا دودانگه؛ صابر امیری؛ لعیا رضازاد باری


فنّاوری نانو عرصه ای نوین در صنعت بسته بندی مواد غذایی

دوره 11، شماره 42، شهریور 1399، صفحه 6-19

مهسا اسمعیل رمجی؛ صبا صباغ پور لنگرودی


مروری بر پوشش های بسته بندی نانو و نقش آنها در کنترل کیفیت مواد غذایی

دوره 10، شماره 40، اسفند 1398، صفحه 74-88

سیده فاطمه سیدریحانی؛ حامد اهری


بررسی ویژگی های انواع جاذب های اکسیژن در بسته بندی فعال موادغذایی

دوره 9، شماره 33، خرداد 1397، صفحه 6-15

فاروق خلیفه زاده؛ ایمان شهابی قهفرخی


ارزیابی اثر عصاره دارچین در بسته‌بندی فعال برای بهبود ماندگاری توت فرنگی

دوره 6، شماره 23، آذر 1394

مینا احمدی جوزانی؛ مجید جوانمرد داخلی؛ مریم عراقی