دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، مرداد 1401، صفحه 1-75 
مروری بر فناوری فعال در بسته‌بندی مواد غذایی

صفحه 11-18

محمدامین حیدرزادی؛ محمود کهنه پوشی؛ اسما موسوی