نویسنده = حسین رسالتی
تعداد مقالات: 6
1. ویژگی و کاربرد خمیرهای حل شونده، مشتقات آن و نقش آنها در صنعت بسته بندی

دوره 5، شماره 17، بهار 1393

ملیحه کرمی؛ حسین رسالتی؛ احمدرضا سرائیان؛ محمدرضا دهقانی


2. بررسی مقایسه ای روش های مختلف کنترل مواد محلول و کلوئیدی (DCS) موجود در فرآیند ساخت کاغذهای بسته بندی

دوره 5، شماره 17، بهار 1393

مقدسه اکبری امری؛ رحیم یداللهی؛ حسین رسالتی؛ محمدرضا دهقانی؛ احمدرضا سرائیان


3. کاربرد پوشش های زیستی بر روی مقوای بسته بندی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1392

محمد جواد عباسی فرید؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ حسین رسالتی