دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، بهار 1395 (618) 
2. کاربرد اسید سیتریک در ایجاد اتصالات عرضی در فیلم نشاسته

نسیم خورشیدیان؛ مهدی فرهودی؛ مجتبی یوسفی اصلی؛ سیده معصومه عرب


3. بسته بندی مواد غذایی توسط بیوپلیمرهای با منشأ پروتئین گیاهی

نادیا شکرانه؛ یحیی مقصودلو؛ سمیرا صباغ پور؛ فرزانه حسن نیا