نویسنده = شادمان پورموسی
تعداد مقالات: 4
1. چالش ها و راهبردهای توسعه صنعت کارتن سازی ایران

دوره 10، شماره 37، بهار 1398، صفحه 6-13

شادمان پورموسی


2. تعیین وضعیت رقابت واحدهای تولید کارتن در ایران

دوره 9، شماره 33، بهار 1397، صفحه 26-33

شادمان پورموسی


3. تأثیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی بر صنایع کارتن سازی ایران

دوره 6، شماره 24، زمستان 1394

محمد رضا اخلاصی؛ شادمان پورموسی؛ آژنگ تاج دینی


4. تأثیر ترکیب و ابعاد جعبه ها بر کیفیت بسته های مقوای کنگره ای

دوره 6، شماره 22، تابستان 1394

شادمان پورموسی؛ مهدی روشن ضمیر؛ آژنگ تاج دینی؛ مهران روح نیا