دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، اردیبهشت 1400، صفحه 1-100 

مقاله پژوهشی

شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل به خرید بسته بندی سبز

صفحه 6-21

مریم غیاث آبادی فراهانی؛ پیمان غفاری اشتیانی؛ شهربانو قلیپور فریدونی؛ هومن شبابی


کاربرد پلاسمای سرد در بسته بندی مواد غذایی

صفحه 78-88

امیرحسین بیانلو؛ سالار شکری یزنی؛ ایمان شهابی قهفرخی