دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1389 (313) 
5. فناوری بسته‌بندی خرما

حسن صراف جوشقانی؛ هادی عبدالهی صفی آبادی؛ رضا حجت فرسنگی