نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ارزیابی حسی و زمان ماندگاری ویژگی های فیزیکی و شیمیایی پودر گوجه فرنگی تحت تأثیر نوع بسته بندی در طی انبار مانی [دوره 2، شماره 8، 1390]
 • اصلاح ویژگی‌ها کاربرد نشاسته در صنایع کاغذ و کارتن سازی [دوره 2، شماره 8، 1390]
 • الیاف بررسی ویژگی های فراورده مرکب چوب پلاستیک در بسته بندی [دوره 2، شماره 5، 1390]

ب

 • بازار و مقاوم روش های بسته بندی قطعات و لوازم حساس الکترونیکی [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • برچسب تولید و کاربرد برچسب های بسته بندی [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • بسته بندی روش های بسته بندی قطعات و لوازم حساس الکترونیکی [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • بسته بندی بسته بندی نانو در گوشت [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • بسته بندی تولید و کاربرد برچسب های بسته بندی [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • بسته بندی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی پودر گوجه فرنگی تحت تأثیر نوع بسته بندی در طی انبار مانی [دوره 2، شماره 8، 1390]
 • بسته بندی نوشیدنی اصول ترکیب بندی در بسته بندی نوشیدنی [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • بسته بندی و میکروبی معرفی روش ها و الزامات مهم در بسته بندی مواد پرتوزا [دوره 2، شماره 8، 1390]

پ

 • پرتو زا معرفی روش ها و الزامات مهم در بسته بندی مواد پرتوزا [دوره 2، شماره 8، 1390]
 • پلیمر بررسی ویژگی های فراورده مرکب چوب پلاستیک در بسته بندی [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • پوشش ترکیبی و کاربرد پوشش های خوراکی معرفی و کاربرد پوشش های خوراکی در بسته بندی [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • پوشش‌های خوراکی کاربرد فیلم‌های خوراکی ضد میکروبی در بسته بندی فراورده‌های گوشتی [دوره 2، شماره 8، 1390]

ت

چ

 • چاپ و ویژگی های ساختاری تولید و کاربرد برچسب های بسته بندی [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • چسب نشاسته کاربرد نشاسته در صنایع کاغذ و کارتن سازی [دوره 2، شماره 8، 1390]
 • چوب پلاستیک بررسی ویژگی های فراورده مرکب چوب پلاستیک در بسته بندی [دوره 2، شماره 5، 1390]

ح

 • حفاظت از محموله آسیب شناسی پیامدهای زیان بار اقتصادی حاصل از یک بسته بندی نامناسب [دوره 2، شماره 5، 1390]

خ

 • خشک کردن ویژگی های فیزیکی و شیمیایی پودر گوجه فرنگی تحت تأثیر نوع بسته بندی در طی انبار مانی [دوره 2، شماره 8، 1390]
 • خطرناک معرفی روش ها و الزامات مهم در بسته بندی مواد پرتوزا [دوره 2، شماره 8، 1390]

ر

 • رطوبت و حرارت بررسی ویژگی های فراورده مرکب چوب پلاستیک در بسته بندی [دوره 2، شماره 5، 1390]

ز

ش

ص

ط

 • طراحی بسته بندی آسیب شناسی پیامدهای زیان بار اقتصادی حاصل از یک بسته بندی نامناسب [دوره 2، شماره 5، 1390]

ف

 • فنّاوری نانو کاربرد نانوحسگرها در بسته بندی و نگه داری مواد غذایی [دوره 2، شماره 8، 1390]

ق

 • قابلیت ردیابی فنّاوری شناساگر فرکانس رادیویی و کاربرد آن در ردیابی مواد غذایی بسته بندی شده چالش ها و راهکارها [دوره 2، شماره 8، 1390]
 • قطعات الکترونیکی روش های بسته بندی قطعات و لوازم حساس الکترونیکی [دوره 2، شماره 5، 1390]

ک

 • کاغذ بررسی ویژگی های فراورده مرکب چوب پلاستیک در بسته بندی [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • کامپوزیت بررسی ویژگی های فراورده مرکب چوب پلاستیک در بسته بندی [دوره 2، شماره 5، 1390]

گ

ل

 • لفاف خوراکی(6) معرفی و کاربرد پوشش های خوراکی در بسته بندی [دوره 2، شماره 5، 1390]

م

ن

 • نانو بسته بندی نانو در گوشت [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • نانوحسگر و بسته بندی کاربرد نانوحسگرها در بسته بندی و نگه داری مواد غذایی [دوره 2، شماره 8، 1390]
 • نشاسته کاربرد نشاسته در صنایع کاغذ و کارتن سازی [دوره 2، شماره 8، 1390]
 • نشاسته و بسته بندی پلیمرها و پلاستیک های بسته بندی زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته [دوره 2، شماره 8، 1390]