تعداد مقالات: 283
2. بسته بندی و عرضه بنزین مظروف در ایران

دوره 8، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 4-19

حسن پورعلی


3. مروری بر پاسخ مصرف کنندگان به فنّاوری های جدید بسته بندی مواد غذایی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 6-17

فروغ السادات طبیب لقمانی؛ ناصر صداقت


5. تأثیر طرح بسته بندی محصولات غذایی بر رفتار خرید آنی مصرف کنندگان

دوره 8، شماره 29، بهار 1396، صفحه 6-21

زهرا خدابخشی سورشجانی؛ ابوالقاسم ابراهیمی


8. بررسی ویژگی های انواع جاذب های اکسیژن در بسته بندی فعال موادغذایی

دوره 9، شماره 33، بهار 1397، صفحه 6-15

فاروق خلیفه زاده؛ ایمان شهابی قهفرخی


9. بررسی ادراک مصرف کنندگان از بسته بندی پایدار و تأثیر آن بر پایداری اجتماعی

دوره 9، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 6-17

علیرضا رضایی؛ سوسن سامانی فر؛ سودابه سامانی فر


11. بررسی امکان استفاده از بنتونیت به عنوان کمک نگهدارنده پرکننده در کاغذهای چاپ و تحریرکاغذسازی

دوره 9، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 6-15

سیده نجمه موسوی؛ زین العابدین اخلاقی امیری؛ نورالدین نظرنژاد


12. چالش ها و راهبردهای توسعه صنعت کارتن سازی ایران

دوره 10، شماره 37، بهار 1398، صفحه 6-13

شادمان پورموسی


15. بررسی ویژگی های کامپوزیت تخته تراشه جهت دار در صنعت بسته بندی

دوره 10، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 6-17

عبدالله کریمی؛ سعید رضا فرخ پیام؛ مصطفی ملکی گلندوز


17. کاهش COD پساب صنایع بازیافت کاغذ با استفاده از روش الکترو فنتون

دوره 11، شماره 43، پاییز 1399، صفحه 6-17

کامشن کاوسی؛ شادمان پورموسی؛ احمد جهان لتیباری


19. بررسی اثر چاپ برمیزان کاهش مقاومت فشار عمودیBCT)‌)کارتن

دوره 1، شماره 2، تابستان 1389

سید محمد جواد سپیده دم؛ محمد علی حسن


20. بسته بندی در صنایع گوشت به روش اتمسفر اصلاح شده

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389

وحید قنبری؛ شیلان رشید زاده


21. اثر گرانروی چسب نشاسته ذرّت بر مقاومت به لهیدگی سطح(FCT) مقوای کنگره ای سه لا با فلوت A

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389

مرتضی کوه بریان؛ سید محمد جواد سپیده دم؛ احمد جهان لتیباری؛ امیر لشکری


23. کاربرد نشاسته در صنایع کاغذ و کارتن سازی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390

نگین نیک‌بین؛ سعید مهدوی


24. بسته‌بندی، فیلمنامه ای از تجسم یک خلق تا تحقق یک اثر

دوره 3، شماره 9، بهار 1391

وحید قاسمی؛ فرهاد توده روستا


25. فرآوری و بسته بندی اسپتیک مواد غذایی

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391

وحید قنبری؛ سید مهدی جعفری؛ شیلان رشید زاده