ایمنی غذایی با تمرکز برمهاجرت از بسته بندی های پلاستیکی

دوره 12، شماره 47، آذر 1400، صفحه 1-8

پروین بقری؛ ناصر صداقت


بسته بندی و عرضه بنزین مظروف در ایران

دوره 8، شماره 31، آذر 1396، صفحه 4-19

حسن پورعلی


راهکارهای ارتقای کیفیت بسته‌بندی برای توسعه صادرات در بازار جهانی

دوره 11، شماره 44، اسفند 1399، صفحه 4-17

سمانه لاجوردی؛ محمدعلی دادگان


مروری بر پاسخ مصرف کنندگان به فنّاوری های جدید بسته بندی مواد غذایی

دوره 7، شماره 26، شهریور 1395، صفحه 6-17

فروغ السادات طبیب لقمانی؛ ناصر صداقت


تأثیر طرح بسته بندی محصولات غذایی بر رفتار خرید آنی مصرف کنندگان

دوره 8، شماره 29، خرداد 1396، صفحه 6-21

زهرا خدابخشی سورشجانی؛ ابوالقاسم ابراهیمی


بررسی ویژگی های انواع جاذب های اکسیژن در بسته بندی فعال موادغذایی

دوره 9، شماره 33، خرداد 1397، صفحه 6-15

فاروق خلیفه زاده؛ ایمان شهابی قهفرخی


بررسی ادراک مصرف کنندگان از بسته بندی پایدار و تأثیر آن بر پایداری اجتماعی

دوره 9، شماره 34، شهریور 1397، صفحه 6-17

علیرضا رضایی؛ سوسن سامانی فر؛ سودابه سامانی فر


بررسی امکان استفاده از بنتونیت به عنوان کمک نگهدارنده پرکننده در کاغذهای چاپ و تحریرکاغذسازی

دوره 9، شماره 36، اسفند 1397، صفحه 6-15

سیده نجمه موسوی؛ زین العابدین اخلاقی امیری؛ نورالدین نظرنژاد


چالش ها و راهبردهای توسعه صنعت کارتن سازی ایران

دوره 10، شماره 37، خرداد 1398، صفحه 6-13

شادمان پورموسی


بررسی ویژگی های کامپوزیت تخته تراشه جهت دار در صنعت بسته بندی

دوره 10، شماره 40، اسفند 1398، صفحه 6-17

عبدالله کریمی؛ سعید رضا فرخ پیام؛ مصطفی ملکی گلندوز


کاهش COD پساب صنایع بازیافت کاغذ با استفاده از روش الکترو فنتون

دوره 11، شماره 43، آذر 1399، صفحه 6-17

کامشن کاوسی؛ شادمان پورموسی؛ احمد جهان لتیباری


شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل به خرید بسته بندی سبز

دوره 12، شماره 45، اردیبهشت 1400، صفحه 6-21

مریم غیاث آبادی فراهانی؛ پیمان غفاری اشتیانی؛ شهربانو قلیپور فریدونی؛ هومن شبابی


بررسی اثر چاپ برمیزان کاهش مقاومت فشار عمودیBCT)‌)کارتن

دوره 1، شماره 2، شهریور 1389

سید محمد جواد سپیده دم؛ محمد علی حسن


بسته بندی در صنایع گوشت به روش اتمسفر اصلاح شده

دوره 1، شماره 3، آذر 1389

وحید قنبری؛ شیلان رشید زاده


اثر گرانروی چسب نشاسته ذرّت بر مقاومت به لهیدگی سطح(FCT) مقوای کنگره ای سه لا با فلوت A

دوره 1، شماره 4، اسفند 1389

مرتضی کوه بریان؛ سید محمد جواد سپیده دم؛ احمد جهان لتیباری؛ امیر لشکری